• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Voor contentieuze zaken waarin het publieke belang in het gedrang kan komen, en voor strafzaken dient in een bisdom een promotor van het recht aangesteld te worden, die aan de plicht gehouden is zorg te dragen voor het publiek belang.
§ 1 In contentieuze zaken komt het aan de diocesane Bisschop toe te oordelen of het publiek belang in het gedrang kan komen of niet, tenzij de tussenkomst van de promotor van het recht door de wet voorgeschreven wordt of uit de aard van de zaak duidelijk noodzakelijk is.

§ 2 Indien de promotor van het recht in een voorgaande instantie tussenbeide gekomen is, wordt zijn tussenkomst in een verder instantie als noodzakelijk gepresumeerd.

Voor zaken waarin het over de nietigheid van een heilige wijding, ofwel over de nietigheid of ontbinding van een huwelijk gaat, dient in een bisdom een verdediger van de band aangesteld te worden, die aan de plicht gehouden is om alle elementen naar voren te brengen en uiteen te zetten, die redelijkerwijze tegen de nietigheid of ontbinding aangevoerd kunnen worden.
In de zaken waarin de aanwezigheid van de promotor van het recht of van de verdediger van de band vereist wordt, zijn, indien dezen niet opgeroepen werden, de akten ongeldig, tenzij dezen, alhoewel niet opgeroepen, in werkelijkheid aanwezig geweest zijn of tenminste vóór het vonnis, na kennisneming van de akten, hun taak hebben kunnen vervullen.
Tenzij iets anders uitdrukkelijk voorzien wordt:
  1. moeten, telkens wanneer de wet aan de rechter voorschrijft de partijen of één van hen te horen, ook de promotor van het recht en de verdediger van de band gehoord worden, indien zij in het geding optreden.
  2. heeft, telkens wanneer het verzoek van een partij vereist is opdat de rechter iets beslissen kan, het verzoek van de promotor van het recht of van de verdediger van de band dezelfde kracht, indien zij in het geding optreden.
Het komt aan de Bisschop toe de promotor van het recht en de verdediger van de band te benoemen, die, clerici of leken, van onbesproken naam dienen te zijn, doctor of licentiaat in het canoniek recht, en bekend om hun wijs oordeel en inzet voor rechtvaardigheid.
§ 1 Dezelfde persoon kan, maar niet in dezelfde zaak, het ambt van promotor van het recht en van verdediger van de band bekleden.

§ 2 De promotor van het recht en de verdediger van de band kunnen aangesteld worden zowel voor het geheel van zaken als voor afzonderlijke zaken; zij kunnen echter door de Bisschop om een goede reden ontslagen worden.

§ 1 In elk proces dient een notarius aanwezig te zijn, met dien verstande dat de akten als nietig beschouw worden indien zij niet door hem ondertekend zijn.

§ 2 De akten die notarii opstellen, waarborgen publieke betrouwbaarheid.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 10 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam