• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Een priester die tegen het voorschrift van can. 977 handelt, loopt een excommunicatie van rechtswege op die aan de Apostolische Stoel voorbehouden is.

§ 2 De straf van interdict van rechtswege of, als hij clericus is, van suspensie van rechtswege loopt op:

  1. wie zonder tot priester gewijd te zijn de liturgische handeling van het eucharistisch Offer waagt;
  2. wie, naast het geval waarover in § 1, hoewel hij de sacramentele absolutie niet geldig geven kan, deze waagt te verlenen, of een sacramentele belijdenis hoort.
§ 3 In de gevallen waarover in § 2, kunnen, naar gelang van de ernst van het misdrijf, andere straffen toegevoegd worden, excommunicatie niet uitgesloten.
Wie naast de gevallen waarover in can. 1378, voorwendt een Sacrament toe te dienen, dient met een rechtvaardige straf gestraft te worden.
Wie op grond van simonie een Sacrament viert of ontvangt, dient met een interdict of suspensie gestraft te worden.
§ 1 Iedereen die zich wederrechtelijk een kerkelijk ambt toeëigent, dient met een rechtvaardige straf gestraft te worden.

§ 2 Aan wederrechtelijke toeëigening wordt gelijkgesteld het onwettig behouden van een taak, na ontneming of na het ophouden ermee.

De bisschop die zonder pauselijk mandaat iemand tot bisschop wijdt, en eveneens hij die van deze de wijding ontvangt, lopen een excommunicatie van rechtswege op die aan de Apostolische Stoel voorbehouden is.
De bisschop die tegen het voorschrift van can. 1015 een onderdaan van een ander zonder wettige machtigingsbrief gewijd heeft, is het verboden gedurende een jaar een wijding toe te dienen. Hij echter die de wijding ontvangen heeft, is door het feit zelf gesuspendeerd van de ontvangen wijding.
Wie naast de gevallen waarover in de canones 1378-1383, een priesterlijke taak of een andere gewijde bediening op onwettige wijze uitoefent, kan met een rechtvaardige straf gestraft worden.
Wie op onwettige wijze winst maakt uit een misstipendium, dient met een censuur of met een andere rechtvaardige straf gestraft te worden.
Wie wat ook geeft of belooft opdat iemand die een taak in de Kerk uitoefent, onwettig iets doet of nalaat, dient met een rechtvaardige straf gestraft te worden; eveneens degene die deze giften of beloften aanvaardt.
De priester die in de biecht zelf of bij gelegenheid of onder voorwendsel ervan een biechteling aanzet tot een zonde tegen het zesde gebod van de Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
, dient, naar gelang van de ernst van het misdrijf, gestraft te worden met een suspensie, met verboden of met ontnemingen, en in de meer ernstige gevallen dient hij uit de clericale staat weggezonden te worden.
§ 1 De biechtvader die het biechtgeheim rechtstreeks schendt, loopt een excommunicatie van rechtswege op die aan de Apostolische Stoel voorbehouden is; hij die het slechts onrechtstreeks schendt, dient naar gelang van de ernst van het misdrijf gestraft te worden.

§ 2 De tolk en de anderen over wie in can. 983, § 2, die de geheimhouding schenden, dienen met een rechtvaardige straf gestraft te worden, excommunicatie niet uitgesloten.

§ 1 Wie van een kerkelijke macht of taak misbruik maakt, dient naar gelang van de ernst van zijn handelen of nalaten gestraft te worden, ontneming van het ambt niet uitgesloten, tenzij voor dit misbruik reeds een straf bij wet of verordening vastgesteld is.

§ 2 Wie echter uit schuldige nalatigheid op onwettige wijze een handeling van kerkelijke macht of bediening of taak stelt of nalaat met schade voor een ander, dient met een rechtvaardige straf gestraft te worden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 27 juni 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam