• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Het is de geëxcommuniceerde verboden:

 1. enige bediening te vervullen in de viering van het Offer van de Eucharistie of in welke andere cultusplechtigheden ook;
 2. Sacramenten of sacramentaliën te vieren en Sacramenten te ontvangen;
 3. kerkelijke ambten of bedieningen of gelijk welke taak uit te oefenen of bestuurshandelingen te stellen.

§ 2 Indien een excommunicatie opgelegd of verklaard is:

 1. moet de schuldige, indien hij handelen wil tegen het voorschrift van § 1, nr. 1, geweerd worden of moet de liturgische handeling beëindigd worden, tenzij een ernstige reden in de weg staat;
 2. stelt de schuldige ongeldig de bestuurshandelingen die volgens § 1, nr. 3, ongeoorloofd zijn;
 3. is het de schuldige verboden te genieten van de privileges die hem vroeger verleend zijn;
 4. kan de schuldige een waardigheid, een ambt of een andere taak in de Kerk niet geldig verkrijgen;
 5. verwerft de schuldige niet de vruchten van een waardigheid, van een ambt, van enige taak en van een uitkering die hij in de Kerk heeft.

Wie onder interdict staat, is gehouden aan de verboden waarover in can. 1331, § 1, nrs. 1 en 2; indien het interdict opgelegd of verklaard is, moet het voorschrift van can. 1331, § 2, nr. 1 in acht genomen worden.

§ 1 De suspensie, die enkele clerici kan treffen, verbiedt:

 1. ofwel alle ofwel sommige handelingen van wijdingsmacht;
 2. ofwel alle ofwel sommige handelingen van bestuursmacht;
 3. de uitoefening van ofwel alle ofwel sommige rechten of taken aan een ambt verbonden.

§ 2 In een wet of verordening kan bepaald worden dat de gesuspendeerde na een veroordelend of verklarend vonnis bestuurshandelingen niet geldig kan stellen.

§ 3 Het verbod treft nooit:

 1. ambten of bestuursmacht die niet vallen onder de macht van de Overste die de straf vaststelt;
 2. het recht om te wonen, indien de schuldige dit eventueel ambtshalve heeft;
 3. het recht tot het beheer van goederen die mogelijk behoren tot het ambt van de gesuspendeerde, indien het een van rechtswege opgelopen straf is.

§ 4 De suspensie die verbiedt opbrengsten, loon, uitkeringen of andere zaken van die aard te ontvangen, brengt de verplichting met zich mee om terug te betalen al wat op onwettige wijze, al is het te goeder trouw, ontvangen is.

§ 1 De omvang van de suspensie, binnen de grenzen door de voorafgaande canon bepaald, wordt vastgesteld ofwel door de wet of verordening zelf, ofwel bij vonnis of decreet waardoor de straf opgelegd wordt.

§ 2 De wet, echter niet de verordening, kan een suspensie vaststellen die van rechtswege opgelopen wordt, waarbij geen bepaling of beperking toegevoegd wordt; een dergelijke straf heeft echter alle gevolgen die in can. 1333, § 1 opgesomd worden.

Als een censuur verbiedt Sacramenten of sacramentaliën te vieren of een bestuurshandeling te stellen, wordt het verbod opgeschort telkens als dit noodzakelijk is om zorg te dragen voor gelovigen die zich in stervensgevaar bevinden; indien een van rechtswege opgelopen censuur niet verklaard is, wordt dit verbod bovendien opgeschort telkens wanneer een gelovige vraagt om een sacrament of sacramentale of een bestuurshandeling; het is evenwel geoorloofd dit om elke goede reden te vragen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 27 juni 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam