• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Clerici zijn aan de bijzondere verplichting gehouden de Paus en hun eigen Ordinaris eerbied en gehoorzaamheid te betonen.
§ 1 Alleen clerici kunnen ambten verkrijgen tot uitoefening waarvan wijdingsmacht of kerkelijke bestuursmacht vereist is.

§ 2 Clerici zijn eraan gehouden, tenzij zij door een wettig beletsel verontschuldigd zijn, de taak die hun door hun Ordinaris toevertrouwd wordt, op zich te nemen en getrouw te vervullen.

§ 1 Clerici dienen, daar zij zich allen gezamenlijk op één werk toeleggen, namelijk de opbouw van het Lichaam van Christus, onderling één te zijn door de band van de broederlijkheid en gebed, en de onderlinge samenwerking na te streven, volgens de voorschriften van het particulier recht.

§ 2 Clerici dienen de zending te erkennen en te bevorderen die de leken, ieder overeenkomstig zijn aandeel, in de Kerk en in de wereld hebben.

§ 1 Clerici zijn op een bijzondere wijze gehouden om in hun levenswandel de heiligheid na te streven, omdat zij, in het ontvangen van de wijding op een nieuwe titel aan God gewijd, de uitdelers van Gods geheimen zijn ten dienste van Zijn volk.

§ 2 Om deze volmaaktheid te kunnen bereiken:

  1. dienen zij vooral de plichten van de pastorale bediening trouw en onvermoeibaar te vervullen;
  2. dienen zij aan de tweevoudige tafel van de heilige Schrift en de Eucharistie hun geestelijk leven te voeden; derhalve worden de priesters dringend uitgenodigd dagelijks het eucharistisch Offer op te dragen, de diakens evenwel om dagelijks aan het opdragen van dit Offer deel te nemen;
  3. zijn de priesters en de diakens die aspirant zijn voor het priesterschap aan de verplichting gehouden dagelijks de liturgie der getijden te voltrekken volgens de eigen en goedgekeurde liturgische boeken; de permanente diakens evenwel dienen deze te voltrekken voor het gedeelte dat door de bisschoppenconferentie bepaald is;
  4. zijn zij eveneens gehouden zich vrij te maken voor dagen van geestelijke inkeer, volgens de voorschriften van het particulier recht;
  5. worden zij opgeroepen om zich regelmatig toe te leggen op het inwendig gebed, vaak tot het Boetesacrament te naderen, de Maagd en Moeder Gods met een bijzondere eerbied te vereren en van andere algemene en bijzondere middelen tot heiliging gebruik te maken.

§ 1 Clerici zijn aan de verplichting gehouden gedurende geheel hun leven een volledige onthouding omwille van het Rijk der hemelen in acht te nemen en zijn daarom verplicht tot het celibaat, dat een bijzondere gave Gods is, waardoor immers de gewijde bedienaren zich gemakkelijker met een onverdeeld hart aan Christus kunnen hechten en zich met grotere vrijheid kunnen wijden aan de dienst van God en van de mensen.

§ 2 Clerici moeten zich met de nodige voorzichtigheid gedragen ten opzichte van personen met wie een geregelde omgang hun verplichting tot het bewaren van de onthouding in gevaar kan brengen of aan de gelovigen ergernis kan geven.

§ 3 Het komt de diocesane Bisschop toe hieromtrent meer omschreven normen vast te stellen en over het onderhouden van deze verplichting in bijzondere gevallen te oordelen.

§ 1 Seculiere clerici hebben het recht om zich met anderen te verenigen om doeleinden na te streven die passen bij de clericale staat.

§ 2 Seculiere clerici dienen vooral grote waarde te hechten aan die verenigingen welke, met door de bevoegde overheid erkende statuten, door een geschikte en genoegzaam beproefde levensordening en broederlijke hulp hun heiligheid bij de uitoefening van het dienstwerk bevorderen, en de eenheid van de clerici onderling en met de eigen Bisschop ten goede komen.

§ 3 Clerici dienen zich te onthouden van de oprichting of deelname aan verenigingen waarvan het doel of de activiteit niet met de verplichtingen eigen aan de clericale staat te verenigen is of een nauwgezette vervulling van de taak die hun door de bevoegde kerkelijke overheid toevertrouwd is, in de weg kan staan.

§ 1 Clerici dienen de gewijde studies ook na het ontvangen van het priesterschap voort te zetten en zich toe te leggen op de gedegen leer welke op de heilige Schrift gefundeerd, door hen die ons zijn voorgegaan overgeleverd en algemeen door de Kerk aanvaard is, en zoals deze vooral door de documenten van concilies en Pausen vastgesteld is, met vermijding van profaan en modieus woordgebruik en van schijnwetenschap.

§ 2 Priesters dienen overeenkomstig de voorschriften van het particulier recht lezingen inzake pastoraal bij te wonen, welke na de priesterwijding ingericht moeten worden, en, op tijden vastgesteld door hetzelfde recht, ook andere lezingen, theologische bijeenkomsten of conferenties waardoor hun de gelegenheid gegeven wordt een rijkere kennis van de gewijde wetenschappen en pastorale methoden te verwerven.

§ 3 Ook van andere wetenschappen, vooral van die welke met de gewijde wetenschappen samenhangen, dienen zij kennis te verwerven, vooral in zover deze bijdraagt tot het uitoefenen van de pastorale bediening.

Aan clerici wordt sterk enige vorm van gemeenschappelijk leven aanbevolen; en waar deze bestaat, moet hij zoveel mogelijk behouden blijven.

§ 1 Wanneer clerici zich aan een kerkelijke bediening wijden, verdienen zij een vergoeding te ontvangen die bij hun situatie past, rekening houdend zowel met de aard van de taak zelf als met de omstandigheden van plaats en tijd, en waardoor zij zelf kunnen voorzien in hun eigen levensbehoeften alsmede in een billijke vergoeding voor diegenen op wier dienst zij aangewezen zijn.

§ 2 Eveneens moet ervoor gezorgd worden dat zij die sociale bijstand genieten waardoor op passende wijze in hun behoeften voorzien wordt als zij ziek, invalide of bejaard zijn.

§ 3 Gehuwde diakens die zich volledig aan de kerkelijke bediening wijden, verdienen een vergoeding te ontvangen waarmee zij in hun eigen onderhoud en in dat van hun gezin kunnen voorzien; wie evenwel op grond van een burgerlijk beroep dat zij uitoefenen of uitgeoefend hebben, een vergoeding krijgen, dienen uit de hieruit verkregen inkomsten voor zichzelf en de behoeften van hun gezin te zorgen.

§ 1 Clerici dienen de eenvoud van leven te beoefenen en zich ver te houden van alles wat zweemt naar ijdelheid.

§ 2 Zij dienen bereid te zijn goederen die hun bij gelegenheid van de uitoefening van een kerkelijk ambt te beurt vallen en die overblijven, nadat hieruit in een behoorlijk levensonderhoud en in het nakomen van alle plichten van hun eigen staat voorzien is, aan het welzijn van de Kerk en aan werken van caritas te besteden.

§ 1 Clerici mogen, ook al hebben zij geen residentieplicht, toch niet voor een aanzienlijke tijd, door het particulier recht te bepalen, zonder ten minste gepresumeerd verlof van de eigen Ordinaris uit hun bisdom afwezig zijn.

§ 2 Het komt hun echter toe dat zij jaarlijks een behoorlijke en voldoende vacantietijd hebben, welke door het algemeen of particulier recht vastgesteld is.

Clerici dienen een passende kerkelijke kleding te dragen volgens de normen door de bisschoppenconferentie uitgevaardigd en volgens de wettige plaatselijke gewoonten.

§ 1 Clerici dienen zich volstrekt te onthouden van alles wat niet bij hun staat past, volgens de voorschriften van het particulier recht.

§ 2 Clerici dienen te vermijden wat, hoewel niet ongepast, toch vreemd is aan de clericale staat.

§ 3 Het is clerici verboden openbare ambten te aanvaarden die deelname aan de uitoefening van de burgerlijke macht met zich meebrengen.

§ 4 Zonder verlof van hun Ordinaris mogen zij geen beheer van goederen op zich nemen die aan leken toebehoren of wereldlijke ambten aanvaarden die de verplichting van rekenschap met zich meebrengen; borgstelling, ook met eigen goederen, is hun verboden zonder de eigen Ordinaris te raadplegen; ook dienen zij zich te onthouden van het ondertekenen van schuldbekentenissen, waarmee zij namelijk de verplichting op zich nemen geld te betalen zonder dat de reden daartoe bepaald is.

Het is clerici verboden zelf of door middel van anderen, hetzij ten eigen bate hetzij ten bate van anderen, zaken te doen of handel te drijven, tenzij met verlof van de wettige kerkelijke overheid.

§ 1 Clerici dienen altijd zoveel mogelijk te bevorderen dat de vrede en de eendracht op basis van rechtvaardigheid tussen de mensen bewaard blijft.

§ 2 Zij mogen geen actief aandeel hebben in politieke partijen en in het bestuur van vakbonden, tenzij volgens het oordeel van de bevoegde kerkelijke overheid de bescherming van de rechten van de Kerk of de bevordering van het algemeen welzijn dit eisen.

Permanente diakens zijn niet aan de voorschriften van de canones 284, 285, §§3 en 4, 286, 287, § 2 gehouden, tenzij het particulier recht iets anders bepaalt.

§ 1 Omdat de militaire dienst minder goed past bij de clericale staat, mogen clerici alsook kandidaten voor de heilige wijdingen niet vrijwillig in dienst treden, tenzij met verlof van hun Ordinaris.

§ 2 Clerici dienen gebruik te maken van de vrijstellingen van het uitoefenen van taken en publieke burgerlijke ambten vreemd aan de clericale staat, welke door wetten, overeenkomsten of gewoonten ten hunne gunste verleend worden, tenzij in bijzondere gevallen de eigen Ordinaris anders bepaald heeft.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 21 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam