• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Voor de geldigheid van een rechtshandeling wordt vereist dat ze gesteld wordt door een daartoe bekwaam persoon en dat ze datgene inhoudt wat de handeling zelf wezenlijk constitueert, alsook de vormvereisten en de elementen die door het recht voor de geldigheid van de handeling opgelegd zijn.
§ 1 Een handeling gesteld uit dwang van buiten af op een persoon uitgeoefend, waaraan deze geenszins kan weerstaan, wordt als niet gesteld beschouwd.

§ 2 Een handeling gesteld tengevolge van ernstige vrees onrechtmatig aangejaagd, of ten gevolge van list, is geldig tenzij iets anders door het recht voorzien wordt; maar ze kan door een vonnis van de rechter vernietigd worden, hetzij op aanvraag van de benadeelde partij of haar opvolgers in rechte hetzij ambtshalve.

Een handeling gesteld uit onwetendheid of dwaling die datgene betreft wat haar wezen uitmaakt of die neerkomt op een voorwaarde sine qua non, is ongeldig; anders is ze geldig tenzij iets anders door het recht voorzien wordt; maar een handeling waartoe overgegaan is uit onwetendheid of dwaling, kan aanleiding geven tot een vordering tot vernietiging volgens het recht.

§ 1 Wanneer door het recht bepaald wordt dat om handelingen te stellen een Overste de toestemming of het advies van een college of groep van personen nodig heeft, moet het college of de groep bijeengeroepen worden volgens can. 166, tenzij, als het slechts het inwinnen van een advies betreft, door particulier of eigen recht iets anders voorzien is; maar voor de geldigheid van de handelingen is vereist dat toestemming verkregen wordt van de absolute meerderheid van de aanwezigen of dat het advies van allen ingewonnen wordt.

§ 2 Wanneer door het recht bepaald wordt dat de Overste om handelingen te stellen de toestemming of het advies van enige personen afzonderlijk nodig heeft:

  1. is, indien toestemming vereist is, de handeling van de Overste ongeldig als hij de toestemming van deze personen niet vraagt of handelt tegen het door hen of een van hen gegeven oordeel;
  2. is, indien advies vereist is, de handeling van de Overste ongeldig als hij die personen niet hoort; de Overste, al is hij door geen enkele verplichting gehouden zich bij hun oordeel, ook al is dat eensgezind, aan te sluiten, zal toch vooral van hun eensgezind oordeel niet afwijken zonder een, naar zijn oordeel te schatten, overwegende reden.

§ 3 Allen wier toestemming of advies vereist wordt, zijn gehouden door de verplichting hun mening oprecht naar voren te brengen en, indien de belangrijkheid van de zaken dit vraagt, de geheimhouding met zorg in acht te nemen; deze verplichting kan door de Overste geurgeerd worden.

Alwie onwettig door een rechtshandeling, en zelfs door welke andere handeling ook met list of met schuld gesteld, een ander schade berokkent, is gehouden aan de verplichting de aangerichte schade te herstellen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam