• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 In geval van verlening van een kerkelijk ambt in een bisdom aan een religieus, wordt de religieus benoemd door de diocesane Bisschop, op voordracht of althans met instemming van de bevoegde Overste.

§ 2 De religieus kan uit een hem verleend ambt verwijderd worden bij vrije beslissing hetzij van de overheid die het verleent, na kennisgeving aan de religieuze Overste, hetzij van de Overste, na kennisgeving aan die overheid, zonder dat de een toestemming van de ander behoeft.

Alinea's in de marge van alinea 682

Onverminderd het voorschrift van can. 682, § 1, komt de toekenning van het pastoorsambt aan de diocesane Bisschop toe en wel door vrije toewijzing, tenzij iemand het recht heeft van voordracht of verkiezing.

§ 1 Het ambt van een pastoor houdt op door een door de diocesane Bisschop volgens het recht voltrokken verwijdering of verplaatsing, door afstand om een goede reden door de pastoor zelf gedaan en, om geldig te zijn, door deze Bisschop aanvaard, alsook door het verstrijken van de tijd indien hij volgens de voorschriften van het particulier recht waarover in can. 522, voor een bepaalde tijd aangesteld was.

§ 2 Een pastoor die lid is van een religieus instituut of geïncardineerd in een sociëteit van apostolisch leven, wordt uit zijn ambt verwijderd volgens can. 682, § 2.

§ 3 Een pastoor wordt bij de voltooiing van zijn vijfenzeventigste levensjaar verzocht het ontslag uit zijn ambt aan de diocesane Bisschop aan te bieden, die, na alle persoonlijke en plaatselijke omstandigheden bezien te hebben, dient te beslissen of dit aanvaard wordt of uitgesteld; in een passend levensonderhoud en woongelegenheid voor degene die ontslag neemt, moet door de diocesane Bisschop voorzien worden, rekening houdend met de normen die door de bisschoppenconferentie vastgesteld zijn.

Een parochievicaris kan door de diocesane Bisschop of de diocesane Administrator om een goede reden uit zijn ambt verwijderd worden, onverminderd het voorschrift van can. 682, § 2.

De plaatselijke Ordinaris kan een rector van een kerk, ook al is hij door anderen gekozen of voorgedragen, om een goede reden, overeenkomstig zijn wijze beschikking, uit zijn ambt verwijderen, onverminderd het voorschrift van can. 682, § 2.

§ 1 Alle leden staan onder de eigen Bestuurders volgens de constituties in zaken die betrekking hebben op het interne leven en de levensordening van de sociëteit.
§ 2 Zij staan bovendien onder de diocesane Bisschop in zaken die de openbare eredienst, de zielzorg en andere werken van apostolaat betreffen, rekening houdend met de canones 679-683.
§ 3 De betrekkingen met de eigen Bisschop van een lid dat in een bisdom geïncardineerd is, worden door de constituties of door bijzondere overeenkomsten bepaald.

§ 1 Indien na het verrichten van een onderzoek is komen vast te staan dat de reden aanwezig is waarover in can. 1740, dient de Bisschop de zaak te bespreken met twee pastoors, die hiervoor door de priesterraad op duurzame wijze uit de daarvoor georganiseerde groep, op voorstel van de Bisschop, gekozen zijn; indien hij echter daarna meent tot verwijdering te moeten overgaan, dient hij, voor de geldigheid met aanduiding van de reden en van de motieven, de pastoor vaderlijk aan te raden om binnen de periode van vijftien dagen afstand te doen.

§ 2 Ten aanzien van pastoors die lid zijn van een religieus instituut of van een sociëteit van apostolisch leven, dient het voorschrift van can. 682, § 2 in acht genomen te worden.

Zie ook:

"uit de daarvoor georganiseerde groep" (Lat.: Episcopus rem discutiat cum duobus parochis e coetu ad hoc stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo proponente, selectis) aangepast n.a.v. aanpassing Latijnse tekst (AAS 80 (1988) p. 1819)

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 5 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam