• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Waar de omstandigheden dit vereisen, kan de pastorale zorg over een parochie of over verschillende parochies samen aan meerdere priesters hoofdelijk (in solidum) toevertrouwd worden, met de bepaling echter dat een van hen de moderator van de pastorale zorg is, die namelijk leiding geeft aan de gemeenschappelijke activiteit en daarvoor tegenover de Bisschop verantwoording draagt.

§ 2 Indien de diocesane Bisschop wegens een tekort aan priesters van mening is dat deelname in de uitoefening van de pastorale zorg over een parochie toevertrouwd moet worden aan een diaken of een andere persoon die niet getekend is met het priesterlijk merkteken, of aan een gemeenschap van personen, dient hij een priester aan te stellen die, voorzien van de machten en bevoegdheden van een pastoor, leiding geeft aan de pastorale zorg.

Alinea's in de marge van alinea 517

§ 1 Een rechtspersoon mag geen pastoor zijn; de diocesane Bisschop evenwel, niet echter de diocesane Administrator, kan met toestemming van de bevoegde Overste, een parochie toevertrouwen aan een clericaal religieus instituut of een clericale sociëteit van apostolisch leven, ook door oprichting van een parochie in een kerk van het instituut of de sociëteit, met de bepaling echter dat één priester pastoor van de parochie is of, als de pastorale zorg aan meerderen hoofdelijk toevertrouwd wordt, moderator over wie in can. 517, § 1.

§ 2 Het toevertrouwen van een parochie waarover in § 1, kan geschieden hetzij voor een onbeperkte hetzij voor een bepaalde vastgestelde tijd; in beide gevallen dient dit te gebeuren door middel van een schriftelijke overeenkomst, aangegaan tussen de diocesane Bisschop en de bevoegde Overste van het instituut of de sociëteit, waarin onder andere uitdrukkelijk en nauwkeurig vastgelegd wordt hetgeen betrekking heeft op het te verrichten werk, of de daaraan te verbinden personen en op aangelegenheden van economische aard.

§ 1 Een pastoor dient de parochiële zorg over slechts één parochie te hebben; wegens een tekort aan priesters echter of andere omstandigheden kan aan dezelfde pastoor de zorg over meerdere naburige parochies toevertrouwd worden.

§ 2 In dezelfde parochie mag slechts één pastoor zijn of één moderator volgens can. 517, § 1, waarbij elke daarmee strijdige gewoonte verworpen en elk daarmee strijdig privilege herroepen is.

De priesters aan wie hoofdelijk, volgens can. 517, § 1, de pastorale zorg over een parochie of verschillende parochies tegelijk toevertrouwd wordt:

  1. 1. moeten de eigenschappen bezitten waarover in can. 521;
  2. 2. dienen benoemd of aangesteld te worden volgens de voorschriften van de canones 522 en 524;
  3. 3. ontvangen de pastorale zorg eerst vanaf het ogenblik van de inbezitneming; hun moderator wordt in het bezit gesteld volgens de voorschriften van can. 527, § 2; voor de overig priesters evenwel neemt het wettig afleggen van de geloofsbelijdenis de plaats in van de inbezitneming.

Wanneer het ambt van een priester uit de groep waarover in can. 517, § 1, of van de moderator van de groep ophoudt, alsook wanneer een van hen onbekwaam wordt om zijn pastorale taak uit te oefenen, worden de parochie of parochies waarover de zorg aan de groep toevertrouwd is, niet vacant; het is evenwel de taak van de diocesane Bisschop een andere moderator te benoemen; vóórdat echter een andere door de diocesane Bisschop benoemd wordt, dient de naar benoeming oudste priester van de groep deze taak te vervullen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 5 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam