• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Binnen acht dagen na het ontvangen van het bericht dat de bisschopszetel vacant is, moet door het consultorencollege, onverminderd het voorschrift van can. 502, § 3, een diocesaan Administrator gekozen worden om het bisdom tussentijds te besturen.

§ 2 Indien binnen de voorgeschreven tijd om welke reden ook geen diocesaan Administrator wettig gekozen is, gaat de aanwijzing van deze over op de Metropoliet en, indien de metropolitane Kerk zelf vacant is, of tegelijkertijd de metropolitane en de suffragane Kerk, op de in aanstelling oudste suffragane Bisschop.

Alinea's in de marge van alinea 421

§ 1 Het ambt van de diocesane Administrator houdt op te bestaan bij de inbezitneming van het bisdom door de nieuwe Bisschop.

§ 2 Een ambtsontheffing van een diocesaan Administrator is aan de Heilige Stoel voorbehouden; een afstand die hij evenwel zelf doet, moet in authentieke vorm aan het tot verkiezing bevoegd college voorgelegd worden en behoeft geen aanvaarding; wanneer een diocesaan Administrator van zijn ambt ontheven is of afstand ervan gedaan heeft of overleden is, dient een andere diocesane Administrator gekozen te worden volgens can. 421.

§ 1 In de suffragane bisdommen komt het de Metropoliet toe:
  1. erover te waken dat zorgvuldig het geloof bewaard en de kerkelijke discipline in acht genomen wordt, en omtrent misbruiken, indien ze er zijn, de Paus op de hoogte te stellen;
  2. een canonieke visitatie te houden, om een reden die vooraf door de Apostolische Stoel goedgekeurd is, indien een suffragane bisschop de visitatie verwaarloosd heeft;
  3. een diocesaan Administrator aan te wijzen, volgens de canones 421, § 2 en 425, § 3.
§ 2 Waar de omstandigheden dit vereisen, kunnen door de Apostolische Stoel aan de Metropoliet bijzondere taken en macht verleend worden, die in het particulier recht bepaald moeten worden.

§ 3 Geen enkele andere bestuursmacht komt de Metropolieten toe in de suffragane bisdommen; hij kan echter in alle kerken, indien het de kathedrale kerk betreft na de Bisschop verwittigd te hebben, gewijde handelingen verrichten zoals een Bisschop in zijn eigen bisdom.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 24 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam