• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Indien na het verrichten van een onderzoek is komen vast te staan dat de reden aanwezig is waarover in can. 1740, dient de Bisschop de zaak te bespreken met twee pastoors, die hiervoor door de priesterraad op duurzame wijze uit de daarvoor georganiseerde groep, op voorstel van de Bisschop, gekozen zijn; indien hij echter daarna meent tot verwijdering te moeten overgaan, dient hij, voor de geldigheid met aanduiding van de reden en van de motieven, de pastoor vaderlijk aan te raden om binnen de periode van vijftien dagen afstand te doen.

§ 2 Ten aanzien van pastoors die lid zijn van een religieus instituut of van een sociëteit van apostolisch leven, dient het voorschrift van can. 682, § 2 in acht genomen te worden.

Zie ook:

"uit de daarvoor georganiseerde groep" (Lat.: Episcopus rem discutiat cum duobus parochis e coetu ad hoc stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo proponente, selectis) aangepast n.a.v. aanpassing Latijnse tekst (AAS 80 (1988) p. 1819)

Alinea's in de marge van alinea 1742

Indien de pastoor echter de aangevoerde reden en de argumenten ervoor bestrijdt door motieven aan te halen die de Bisschop ontoereikend voorkomen, dient deze, om geldig te handelen:
  1. hem uit te nodigen om, na inzage van de akten, zijn tegenwerpingen in een schriftelijk verslag bijeen te brengen, en bovendien de bewijzen voor het tegendeel aan te voeren indien hij er heeft;
  2. vervolgens, na het vervolledigen van het onderzoek indien nodig, de zaak af te wegen, samen met dezelfde pastoors over wie in can. 1742, § 1, tenzij anderen omwille van hun niet beschikbaar zijn aangewezen moeten worden;
  3. tenslotte te bepalen of de pastoor verwijderd moet worden of niet, en kort daarna een decreet over de zaak uit te vaardigen.
Indien de Bisschop, niettegenstaande de aangevoerde redenen, oordeelt niet van zijn voornemen te moeten terugkomen, dient hij met de twee volgens can. 1742, § 1 gekozen pastoors de redenen af te wegen die ten gunste of ten nadele van de verplaatsing zijn; maar indien hij vervolgens meent dat de verplaatsing doorgevoerd moet worden, dient hij zijn vaderlijke aansporingen ten opzichte van de pastoor te herhalen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 11 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam