• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als een censuur verbiedt Sacramenten of sacramentaliën te vieren of een bestuurshandeling te stellen, wordt het verbod opgeschort telkens als dit noodzakelijk is om zorg te dragen voor gelovigen die zich in stervensgevaar bevinden; indien een van rechtswege opgelopen censuur niet verklaard is, wordt dit verbod bovendien opgeschort telkens wanneer een gelovige vraagt om een sacrament of sacramentale of een bestuurshandeling; het is evenwel geoorloofd dit om elke goede reden te vragen.

Alinea's in de marge van alinea 1335

§ 1 Het verbod om te verblijven op een bepaalde plaats of in een bepaald ambtsgebied kan hetzij clerici hetzij religieuzen treffen; het gebod echter om ergens te verblijven, seculiere clerici en, binnen de grenzen van de constituties, religieuzen.

§ 2 Opdat het gebod om te verblijven op een bepaalde plaats of in een bepaald ambtsgebied opgelegd wordt, moet er de toestemming bij komen van de Ordinaris van die plaats, tenzij het gaat over een huis dat bestemd is ook voor clerici van buiten het bisdom die boete doen of zich moeten beteren.

§ 1 De gevallen van ontneming en verbod die in can. 1336, § 1, nrs. 2 en 3 opgesomd worden, treffen nooit machten, ambten, taken, rechten, privileges, bevoegdheden, gunsten, titels, onderscheidingstekens die niet vallen onder de macht van de Overste die de straf vaststelt.

§ 2 Ontneming van wijdingsmacht is onmogelijk, maar alleen kan het verbod gegeven worden deze macht of sommige handelingen ervan uit te oefenen; ontneming van academische graden is eveneens onmogelijk.

§ 3 Ten aanzien van de verboden die in can. 1336, § 1, nr. 3 aangegeven worden, moet de norm in acht genomen worden die in can. 1335 betreffende de censuren gegeven wordt.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam