• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 De suspensie, die enkele clerici kan treffen, verbiedt:

 1. ofwel alle ofwel sommige handelingen van wijdingsmacht;
 2. ofwel alle ofwel sommige handelingen van bestuursmacht;
 3. de uitoefening van ofwel alle ofwel sommige rechten of taken aan een ambt verbonden.

§ 2 In een wet of verordening kan bepaald worden dat de gesuspendeerde na een veroordelend of verklarend vonnis bestuurshandelingen niet geldig kan stellen.

§ 3 Het verbod treft nooit:

 1. ambten of bestuursmacht die niet vallen onder de macht van de Overste die de straf vaststelt;
 2. het recht om te wonen, indien de schuldige dit eventueel ambtshalve heeft;
 3. het recht tot het beheer van goederen die mogelijk behoren tot het ambt van de gesuspendeerde, indien het een van rechtswege opgelopen straf is.

§ 4 De suspensie die verbiedt opbrengsten, loon, uitkeringen of andere zaken van die aard te ontvangen, brengt de verplichting met zich mee om terug te betalen al wat op onwettige wijze, al is het te goeder trouw, ontvangen is.

Alinea's in de marge van alinea 1333

§ 1 De strafsancties in de Kerk zijn:
 1. verbeteringsstraffen of censuren, die in de canones 1331-1333 opgesomd worden;
 2. uitboetingsstraffen, waarover in can. 1336.

§ 2 De wet kan andere uitboetingsstraffen vaststellen, die de christengelovigen een geestelijk of tijdelijk goed ontnemen en die in overeenstemming zijn met het bovennatuurlijk doel van de Kerk.

§ 3 Bovendien worden strafmaatregelen en boetedoeningen aangewend, de eerste vooral om misdrijven te voorkomen, de laatste veeleer ter vervanging of verzwaring van een straf.

§ 1 De omvang van de suspensie, binnen de grenzen door de voorafgaande canon bepaald, wordt vastgesteld ofwel door de wet of verordening zelf, ofwel bij vonnis of decreet waardoor de straf opgelegd wordt.

§ 2 De wet, echter niet de verordening, kan een suspensie vaststellen die van rechtswege opgelopen wordt, waarbij geen bepaling of beperking toegevoegd wordt; een dergelijke straf heeft echter alle gevolgen die in can. 1333, § 1 opgesomd worden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam