• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De Ordinaris is de uitvoerder van alle vrome wilsbeschikkingen zowel die bij overlijden als die onder levenden.

§ 2 Krachtens dit recht kan en moet de Ordinaris, ook door middel van visitatie, erover waken dat vrome wilsbeschikkingen uitgevoerd worden, en de overige uitvoerders zijn, na uitvoering van hun taak, gehouden hem rekenschap af te leggen.

§ 3 Clausules in strijd met dit recht van de Ordinaris, aan uiterste wilsbeschikkingen toegevoegd, dienen als niet toegevoegd beschouwd te worden.

Alinea's in de marge van alinea 1301

§ 1 Een private vereniging van christengelovigen beheert vrij de goederen die zij bezit, volgens de voorschriften van de statuten en behoudens het recht van de bevoegde kerkelijke overheid om erop toe te zien dat de goederen voor de doelstellingen van de vereniging aangewend worden.

§ 2 Zij valt onder het gezag van de plaatselijke Ordinaris volgens can. 1301 voor wat betreft het beheer en de besteding van goederen welke haar voor vrome bestemmingen geschonken of nagelaten zijn.

Wilsbeschikkingen van gelovigen die hun vermogen voor vrome doeleinden schenken of nalaten, hetzij door een wilsbeschikking onder levenden hetzij door een wilsbeschikking bij overlijden, dienen, nadat ze wettig aanvaard zijn, met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd te worden ook wat betreft de wijze van beheer en van besteding van de goederen, onverminderd het voorschrift van can. 1301, § 1.
§ 1 Wie goederen voor vrome doeleinden, hetzij door een wilsbeschikking onder levenden hetzij bij testament, fiduciair in ontvangst genomen heeft, moet de Ordinaris van zijn fiduciaire verplichting in kennis stellen en hem opgave doen van al deze goederen, roerende of onroerende, met inbegrip van de daaraan verbonden lasten; als de schenker dit uitdrukkelijk en volstrekt verboden heeft, mag hij de fiduciaire verplichting niet aanvaarden.

§ 2 De Ordinaris moet eisen dat fiduciaire goederen veilig belegd worden, en eveneens waken over de uitvoering van de vrome wilsbeschikking volgens can. 1301.

§ 3 Wanneer fiduciaire goederen aan een lid van een religieus instituut of van een sociëteit van apostolisch leven toevertrouwd zijn, is de Ordinaris over wie in §§ 1 en 2 de plaatselijke Ordinaris, wanneer deze namelijk deze goederen toegewezen zijn aan een plaats of een bisdom of bestemd tot ondersteuning van de inwoners daarvan of van vrome doeleinden; anders is het de hogere Overste in een clericaal instituut van pauselijk recht en in clericale sociëteiten van apostolisch leven van pauselijk recht, of in andere religieuze instituten de eigen Ordinaris van dat lid.

§ 1 Met inachtneming van de voorschriften van de canones 1300-1302 en 1287, dient van de bezwarende verplichtingen uit vrome stichtingen een lijst opgemaakt te worden, zichtbaar aan te brengen op een toegankelijke plaats, opdat de verplichtingen die nagekomen moeten worden, niet in vergetelheid geraken.

§ 2 Naast het boek waarover in can. 958, § 1, dient een ander boek gehouden en bij de pastoor of rector bewaard te worden, waarin de afzonderlijke verplichtingen en het nakomen daarvan en de gaven geregistreerd dienen te worden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 25 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam