• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Verlossing blijft zo nauw mogelijk verbonden met vergiffenis. God heeft ons in Jezus Christus verlost, want Hij heeft ons in Jezus Christus vergeven; God heeft ons in Jezus Christus tot een 'nieuwe schepping' gemaakt, want in Hem heeft Hij ons de gave van vergiffenis geschonken.

God heeft de wereld in Christus met zich verzoend. Vgl. 2 Kor. 5, 19 En juist omdat Hij haar met zich verzoend heeft in Jezus Christus als de eerstgeborene van heel de schepping Vgl. Kol. 1, 15 , is de vereniging van de mens met God een eenheid geworden die nooit meer verbroken wordt. Deze vereniging, die de 'eerste Adam' eens, in zijn persoon, vrijelijk van het hele mensenras had laten wegnemen, kan niet meer van het mensdom door wie dan ook weggenomen worden, want zij is geworteld en bevestigd in Christus, de 'tweede Adam'. En daarom wordt de mensheid voortdurend, in Jezus Christus, een 'nieuwe schepping'. Zij wordt dit omdat in Hem en door Hem de genade van de vergeving van de zonden een onuitputtelijk gegeven blijft voor iedere mens: 'Kwijtschelding is bij Hem menigvuldig!'

Geliefde broeders, gedurende het jubileumjaar moeten wij ons heel bijzonder bewust worden van het feit dat wij in dienst staan van deze verzoening met God, die eens en voor altijd in Jezus Christus is volbracht. Wij zijn zowel de dienaars als de bedienaren van dit sacrament waarin de verlossing geopenbaard is en volbracht als vergiffenis, als de vergeving van de zonden.

Hoe veelzeggend is het feit dat Christus na zijn verrijzenis nogmaals naar dat cenakel gekomen is waarin Hij op Witte Donderdag mét de Eucharistie ook het sacrament van het ambtelijk priesterschap aan zijn apostelen had nagelaten en dat Hij toen tegen hen zei: 'Ontvangt de Heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven'. (Joh. 20, 22, vv)

Zoals Hij hun de vorige maal de macht gegeven had de Eucharistie te vieren - op sacramentele wijze zijn eigen paasoffer te hernieuwen - zo gaf Hij hun deze maal de macht om zonden te vergeven.

Gedurende het jubeljaar, als u mediteert over de wijze waarop uw ambtelijk priesterschap in het mysterie van Christus verlossing gegrift is, zoudt u dit voortdurend voor ogen moeten houden! Het jubeljaar is immers die speciale tijd als de Kerk, volgens een zeer oude traditie, binnen de gehele gemeenschap van het volk van God het bewustzijn van de verlossing tot nieuw leven brengt door een bijzondere nadruk op de vergeving en vergiffenis van de zonden: die zondevergeving waarvan wij, de priesters van het Nieuwe Verbond, na de apostelen de wettige bedienaren zijn geworden.

Volgende op de vergeving van de zonden in het sacrament van de boete, kunnen al degenen, die gebruikmakend van onze priesterlijke bediening dit sacrament ontvangen, in nog grotere mate uit de overvloed van Christus' verlossing putten door vergiffenis te verkrijgen van de tijdelijke straffen die ook na de vergeving van de zonden in dit leven of in het hiernamaals uitgeboet moeten worden. Het is het geloof van de Kerk dat iedere daad van vergeving zonder uitzondering voortkomt uit de verlossing die Christus voor ons bewerkt heeft. Het is tegelijkertijd ook haar geloof en haar hoop dat Christus zelf het middelaarschap van zijn mystieke lichaam in de vergiffenis.van.zonden en tijdelijke straffen aanvaardt. En aangezien op basis van het mysterie van het mystieke lichaam van Christus, dat de Kerk is, in de samenhang van de eeuwigheid het mysterie van de gemeenschap van de heiligen tot ontwikkeling komt, ziet de Kerk in de loop van het jubeljaar met speciaal vertrouwen naar dat mysterie uit.

De Kerk wil meer dan ooit gebruik maken van de verdiensten van Maria, van de martelaren en heiligen, alsook van hun voorspraak om de verlossing door Christus bewerkstelligd nog dichter bij ons te brengen in al haar gevolgen en vruchten voor de zaligmaking.

Op deze wijze toont de aflatenverlening die met het jubeljaar verbonden is, zich in haar volle evangelische betekenis, in zoverre al het goede dat uit Christus verlossend offer is voortgekomen, door de opeenvolgende generaties van martelaren en heiligen heen, ook nu nog in de zielen van de mensen van vandaag vruchten voortbrengt door de genade van de vergeving van de zonden en de gevolgen van de zonde.

Mijn geliefde broeders in het priesterschap van Christus! Dat u er gedurende het jubileumjaar in mag slagen om op een speciale wijze de leraars van Gods waarheid te zijn met betrekking tot vergiffenis en vergeving zoals deze waarheid voortdurend door de Kerk is verkondigd. Leg haar in al haar geestelijke rijkdom aan de mensen voor. Gaat op zoek naar manieren om haar in het hart en het geweten van de mannen en vrouwen van deze tijd in te prenten. En dat u er naast uw lering, gedurende dit heilig jaar, in mag slagen om op een bijzonder gewillige en welwillende wijze de de bedienaars te zijn van het sacrament van de biecht waarin de zonen en dochters van de Kerk de vergiffenis van hun zonden verkrijgen. Dat u in uw dienst in de biechtstoel die onvervangbare openbaring, dat onvervangbaar bewijs van het ambtelijk priesterschap mag vinden, waarvan het voorbeeld ons door zovele heilige priesters en zieleherders in de geschiedenis van de Kerk tot aan de dag van vandaag is nagelaten. En dat de inspanning van deze gezegende bediening u mag helpen om nog beter te begrijpen hoe diep het ambtelijk priesterschap van ieder van ons door het kruis en de verrijzenis in het mysterie van de verlossing van Christus gegrift is.

Document

Naam: MENTEM AD VOS
Bij gelegenheid van Witte Donderdag in het Heilig Jaar van onze Verlossing 1983
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 27 maart 1983
Copyrights: © 1983, Archief van de Kerken, jg. 38, nr. 5, p. 42-45
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam