• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

KENNIS - GAVE VAN DE HEILIGE GEEST

De overwegingen over de gave van de Heilige Geest, die we de vorige zondagen zijn begonnen, brengt ons tot een andere gave, de gave van kennis, waardoor het ons gegeven is de ware waarde te kennen van al het geschapene in relatie tot de Schepper.

We weten dat de moderne mens, juist vanwege de ontwikkelingen van de wetenschap, in het bijzonder is blootgesteld aan de verleiding om de wereld vanuit een naturalistisch oogpunt te beschouwen. Gezien de veelvoud aan schitterende zaken, hun complexiteit, gevarieerdheid en schoonheid, loopt de mens gevaar deze zaken te verabsolutiseren en bijna te vergoddelijken, omdat ze tot het hoogste doel van zijn leven is gaan behoren. Dit geldt in het bijzonder waar het rijkdom, plezier en macht betreft, als deze met materiële zaken van doen heeft. Dit zijn de hoofddoelen waarvoor de wereld maar al te vaak in aanbidding neervalt.

Om te kunnen weerstaan aan deze subtiele verleidingen en om de ernstige gevolgen, waartoe ze kunnen leiden, te kunnen genezen, helpt de Heilige Geest met de gave van de kennis. Het is deze gave welke de mens helpt alle dingen te waarderen in hun essentiële afhankelijkheid van de Schepper. "Dankzij dit", zo schrijft Sint Thomas, "moet de mens de schepselen niet méér waarderen dan dat ze waard zijn en moet ze niet zien als het doel van zijn leven, maar moet God als zijn doel zien". Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 9, a. 4

Hij ontdekt dus de theologische bedoeling van de schepping, ziet de dingen als waar en reëel, hoewel beperkt, als uitingen van de Waarheid, Schoonheid en oneindige Liefde, die God is, en dus voelt hij zich aangespoord om dit te vertalen in lofprijzingen, zang, gebed en dankzegging. Dit is wat het Boek van de Psalmen zo vaak en op zovele manieren aanreikt. Hoe vaak wordt er niet verhaald hoe de ziel zich opheft tot God?

De hemel verkondigt de majesteit van Gods,
het zwerk meldt het werk zijner handen
(Ps. 19, 2) Vgl. Ps. 8, 2

Looft de Heer vanuit het hemelgewelf,
looft Hem, gij in den hoge.....
Looft Hem, zon en maan,
looft Hem, heir van de lichtende sterren
. (Ps. 148, 1.3).

Verlicht door de gave van de kennis ontdekt de mens tegelijk de oneindige afstand van de dingen ten opzichte van de Schepper, hun intrinsieke beperkingen, het gevaar dat ze vertegenwoordigen, wanneer hij, door de zonde, er geen goed gebruiik van maakt. Het is een ontdekking dat hem doet realiseren welke ellende hem wacht en moedigt hem aan met nog meer aandrang en vertrouwen zich te richten Diegene die alleen in staat is om tenvolle aan zijn verlangens te voldoen om het oneindige te bereiken, dat hem zal verlossen.

Dit was de ervaring van de heiligen; dat was ook, als ik zo mag zeggen, de ervaring van de vijf zaligen, waarvan ik de vreugde had deze hedenmorgen tot de eer van de altaren te hebben mogen verheffen. Noot van de vertaler: Het betreffen de nieuwe zaligen: Martin van Sint Nicolaas, Melchior van St. Augstinus, Maria van Jesus van de Goede Herder, Maria Margaret Caiani, Maria van Jesus Siedliska en Maria Catherina van St. Augstinus Hoewel, op een zeer speciale manier is het ook de ervaring van Onze Lieve Vrouw die door het voorbeeld van haar persoonlijke tocht in het geloof ons leert te reizen

"tussen de gebeurtenissen van deze wereld, haar hart evenwel gericht op wat echte Vreugde geeft" Gebed van de 21e Zondag door het Jaar
Zie ook:
Pinksteren

Document

Naam: KENNIS - GAVE VAN DE HEILIGE GEEST
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 23 april 1989
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bron: www.vatican.va
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam