• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het derde en laatste punt, dat Wij zouden willen behandelen, is dat van de „infinita et divina Majestas" van Christus, weergegeven door de woorden: „Christus Deus". Zeker, het vleesgeworden Woord is de Heer en de Zaligmaker van de mensen; maar Hij is en blijft het Woord, de oneindige God. In het Geloofsbelijdenis
Quicumque
Pseudo Athanasiaanse Geloofsbelijdenis
(30 november 429)
wordt gezegd: „Dominus noster Jesus Christus Dei Filius, Deus et homo est". Geloofsbelijdenis, Pseudo Athanasiaanse Geloofsbelijdenis, Quicumque (30 nov 429), 2 De mensheid van Christus heeft ook recht op de cultus latriae vanwege haar hypostatische vereniging niet het Woord, maar zijn Godheid is de reden en de bron van deze cultus. De Godheid van Christus kan dan ook niet in zekere zin aan periferie van de liturgische gedachte blijven. Het is normaal, dat men „ad Patrem per Christum" gaat, omdat Christus de Middelaar is tussen God en de mensen. Maar Hij is niet alleen maar Middelaar: Hij is ook in de Triniteit gelijk aan de Vader en aan de Heilige Geest. Het zij voldoende aan de grootste proloog te herinneren van het Sint Jansevangelie: „Het Woord was God .... Alles is door Hem gemaakt. En niets van hetgeen gemaakt is, is gemaakt zonder Hem" (Joh. 1, 1-3). Christus is de Eerste en de Laatste, de Alpha en de Omega. Aan het einde van de wereld, wanneer alle vijanden zullen overwonnen zijn en de dood op' de laatste plaats, dan zal Christus, dat wil zeggen, het in de menselijke natuur subsisterend Woord, het Koninkrijk aan God zijn Vader overdragen en de Zoon zal zich zelf onderwerpen aan Degene, die alles aan Hem onderwierp, opdat „God alles zou zijn in allen" (1 Kor. 15, 28). De overweging van de „infinita, summa, divina Majestas" van Christus kan zeker bijdragen tot verdieping van liturgische zin en daarom hebben Wij er uw aandacht op willen vestigen.

Wij zouden om te eindigen twee opmerkingen willen toevoegen over de „liturgie en het verleden", „de liturgie en de tegenwoordige tijd".

De liturgie en het verleden. In zake liturgie moet men zoals op veel andere gebieden twee excessieve houdingen ten aanzien van het verleden vermijden: een blinde gehechtheid en een totale minachting. Men vindt in de liturgie onveranderlijke elementen, een heilige inhoud, die boven de tijd uitgaat, maar ook veranderlijke elementen, voorbijgaand en soms zelfs gebrekkig. De tegenwoordige houding van de liturgische milieus ten aanzien van het verleden schijnen Ons over het algemeen volkomen juist: men zoekt, men bestudeert ernstig, men hecht zich aan hetgeen dit werkelijk verdient, zonder overigens tot excessen te vervallen. Hier en daar evenwel, komen afwijkende ideeën en tendensen naar voren, weerstanden, geestdrift en veroordeling, waarvan de concrete vormen u goed bekend zijn en waarover Wij boven een woord gezegd hebben.

De liturgie en de tegenwoordige tijd. De liturgie drukt op het leven der Kerk en zelfs op iedere godsdienstige houding van nu een opmerkelijk stempel. Men merkt vooral een actieve en bewuste deelname op van de gelovigen aan de liturgische handelingen. Van de zijde van de Kerk houdt de huidige liturgie een zorg in om vorderingen te maken, maar ook om te behouden en te verdedigen. Ze keert terug naar het verleden zonder het slaafs na te volgen, en schept het nieuwe in de ceremoniën zelf, in het gebruik van de volkstaal, en de kerkebouw. Het zal niettemin overbodig zijn nogmaals in herinnering te brengen, dat de Kerk ernstige motieven heeft om in de Latijnse ritus de onvoorwaardelijke verplichting voor de celebrerende priester te handhaven om de Latijnse taal te gebruiken en eveneens, wanneer het gregoriaans het heilig Offer begeleidt, dat dit geschiedt in de taal van de Kerk. Van hun kant maken de gelovigen het tot een punt van voortdurende zorg om aan de door de Kerk, genomen maatregelen te beantwoorden, maar ze nemen daarbij sterk verschillende houdingen aan: sommigen zullen onmiddellijk aanpakken, enthousiasme te zien geven, soms zelfs een te felle hartstocht, die ingrijpen van het gezag motiveert; anderen zullen blijk geven van onverschilligheid en zelfs tegenwerking. Zo manifesteert zich het verschil in temperament evenals de voorkeur voor individuele godsvrucht of voor eredienst in gemeenschap.

De liturgie van nu houdt zich ook voortdurend bezig met talrijke bijzondere problemen, die bijvoorbeeld de betrekkingen betreffen van de liturgie met de godsdienstige ideeën van de huidige wereld, de hedendaagse cultuur, de sociale kwesties, de dieptepsychologie. Deze eenvoudige vermelding zal u reeds voldoende tonen, dat de verschillende aspecten van de liturgie van vandaag niet alleen Onze belangstelling wekken, maar ook Onze waakzaamheid gespannen houden. Wij wensen oprecht, dat de liturgische beweging voortgang maakt en Wij willen daarbij helpen; maar het is ook Onze taak alles te voorkomen, wat een bron van dwalingen en gevaren zou worden. Het is Ons overigens een troost en een vreugde te weten, dat Wij hierin kunnen rekenen op uw hulp en uw begrip. Mogen deze overwegingen, met de werkzaamheden, die u in de voorafgaande dagen in beslag hebben genomen, overvloedige vruchten dragen en veiliger het doel helpen bereiken, waarnaar de heilige liturgie streeft. Als onderpand voor de goddelijke zegeningen, die Wij voor u zelf en voor de zielen, die u zijn toevertrouwd afsmeken, verlenen Wij u van ganser harte Onze Apostolische Zegen.

Document

Naam: VOUS NOUS AVONS DEMANDé
Tot de Kardinalen, prelaten en priesters, die hebben deelgenomen aan het Internationaal Congres voor pastorale liturgie te Assisi
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 22 september 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief jrg 11 nr 43 p. 1017-1026
Vert.: Katholiek Archief; deelvertalingen uit het Latijn: Dr. J. Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam