• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Mijne Heren en eerbiedwaardige Broeders,

Deze nieuwe ontmoeting van uw groep met de Bisschop van Rome en Opvolger van de Apostel Petrus tijdens de derde zitting van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie is wederom aanleiding tot geestelijke vreugde welke, naar Wij menen te mogen aannemen, wederzijds is.

Wij zijn gelukkig en Wij voelen ons vereerd met uw aanwezigheid en de woorden die zojuist tot ons gesproken zijn; zij geven ons de zekerheid dat uw gevoelens overeenstemmen met de onze.

Wij voelen de behoefte onze erkentelijkheid uit te spreken over de wijze waarop gij onze uitnodiging hebt aanvaard en over uw waardige en stichtende aanwezigheid tijdens de vergaderingen van het Con- cilie. Dat onze wederzijdse voldoening en verwachtingen, als gevolg van onze herhaalde ontmoetingen, in plaats van te verzwakken en teleurgesteld te worden integendeel gegroeid zijn, is reeds, dunkt ons, een uitstekend resultaat; het is een historisch feit van positieve betekenis voor wat betreft het uiteindelijk doel dat wij tezamen nastreven: de ware en volmaakte eenheid in Jesus Christus. Een afgrond van wantrouwen en scepticisme is voor een groot deel overbrugd; uw aanwezigheid hier is een teken van en een middel tot geestelijke toenadering zoals wij tot nu toe nog niet gekend hebben. Er is een nieuwe wijze gevonden om elkander te benaderen, er is vriendschap ontstaan, een vlam van verwachting is ontstoken, er is iets in beweging gekomen. De Heer zij geprezen, Hij, die ons - dat geloven wij - de gave van Zijn Geest heeft geschonken. Vgl. 1 Tess. 4, 8

Zo zijn wij dan weer van weerskanten doende onze respectievelijke posities te bepalen. De onze is u reeds bekend.

  1. Gij zult bemerkt hebben dat het Concilie slechts woorden van respect en van vreugde heeft voor de christengemeenschappen die gij vertegenwoordigt en voor uw aanwezigheid hier; meer nog, het zijn woorden van eerbied, van liefde en van hoop. Dit is geen geringe vooruitgang als denken aan de polemieken uit het verleden en als wij bedenken dat de verandering in onze houding oprecht, diepgaande en van harte gemeend is.
  2. Bovendien kunt gij constateren hoezeer de Katholieke Kerk bereid is tot een eervol en rustig gesprek. Zij heeft geen haast, zij heeft slechts het verlangen dit gesprek te beginnen, aan de goddelijke Voorzienigheld de zorg overlatend het op de juiste wijze en op het gewenste ogenblik te besluiten. Het vorig jaar, bij deze zelfde gelegenheid hebt gij ons het voorstel gedaan in gemeenschappelmk verband een instituut voor de studie der heilsgeschiedenis te stichten. Dit voorstel leeft nog steeds in onze geest, Wij hopen het te kunnen verwezenlijken als herinnering aan onze bedevaart naar het Heilig Land; Wij hebben de zaak op dit ogenblik in studie.
  3. Dit alles toont u, mijne heren en dierbare broeders dat de Katholieke Kerk bereid is met grote aandacht te overwegen - ook al kan zij geen afstand doen van bepaalde doctrinaire leerstellingen waaraan zij, in Christus, verplicht is trouw te blijven - hoe de moeilijkheden overwonnen en de misverstanden opgelost kunnen worden, hoe de grote schatten aan waarheid en spiritualiteit die gij bezit geëerbiedigd kunnen worden en hoe bepaalde kanonieke vormen uitgebreid en aangepast kunnen worden om zo het herstel van de eenheid tussen ons en de christengemeenschappen die van ons gescheiden zijn te vergemakkellken. Het is liefde, geen egoïsme waardoor wij gedreven worden: "want de liefde van Christus drijft ons" (2 Kor. 5, 14).
  4. Volgens deze gedachtengang zijn Wij dan ook verheugd onze erkentelijkheid te kunnen betuigen aan hen die, bij verschillende gelegenheden, ons Secretariaat voor de Eenheid hebben uitgenodigd om waarnemers te sturen naar de conferenties en bijeenkomsten van uw Kerken en uw organisaties.

    Wij zullen dit gaarne blijven doen opdat daartoe bevoegde Katholieke personen en instituten op hun beurt in de gelegenheid zullen zijn zich over u een oordeel te vormen dat in overeenstemming is met de waarheid en de naastenliefde, hetgeen een eerste voorwaarde is voor een echte, diepe eenheid in de Heer.

Wat u betreft, mijne heren en dierbare broeders, Wij vragen u uw functle als eerlijke en welwillende waarnemers te willen voortzetten. Wilt niet volstaan met een passieve tegenwoordigheid, maar probeert te begrijpen en bidt met ons mee, geeft zo spoedig en zo exact mogelijk uw informaties aan de gemeenschappen die u hebben afgevaardigd opdat er op deze wijze een steeds verdere toenadering moge groeien tussen de geesten onderling in Christus onze Heer.

Daarom verzoeken Wij u thans aan uw gemeenschappen en instituten onze dank en onze groeten over te brengen en hen al het goede te wensen in Christus.

Dit alles, het is u duidelijk, is slechts het begin. Opdat het een gelukkig initiatief moge blijken te zijn en eenmaal rijke vruchten moge dragen nodigen Wij u uit om, tot besluit van deze ontmoeting, tezamen het gebed te bidden dat Jezus zelf ons geleerd heeft:

het Onze Vader.

Document

Naam: CETTE NOUVELLE RENCONTRE
Tot de waarnemers, afgezanten en gasten van de niet-Katholieke Kerken en christelijke gemeenschappen bij het 2e Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 29 september 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. nr. 46/47, 1242-1243
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam