• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De een voor de ander

Sprekend over menselijkheid en edelmoedigheid, noemen wij een ander constructief beginsel van het program van de Verenigde Naties; en hiermede zijn wij dan aangeland bij het positieve hoogtepunt van onze rede. Niet alleen wordt hier gewerkt voor het bezweren van conflicten tussen de staten, hier wordt vooral ook al het mogelijke gedaan, om de staten ertoe te brengen vóór elkaar te werken, de een voor de ander. Gij stelt u er niet mee tevreden coëxistentie tussen de verschillende naties mogelijk te maken, uw doel reikt veel verder, namelijk broederlijke samenwerking tussen de volken. Gij verwezenlijkt een systeem van solidariteit, dat gericht is op het gemeenschappelijk maatschappelijk welzijn van alle volken tezamen en van elke natie en ieder mens afzonderlijk. Dit aspect van de Verenigde Naties is het schoonste; het is zijn meest menselijke aspect, het vertolkt het ideaal van de mensheid, die als pelgrim op weg is in de tijd, het is de verwachting van een betere wereld en, wij durven het te zeggen, het is de weerspiegeling van Gods liefdevolle bedoelingen met de mensheid, namelijk de vooruitgang van de menselijke samenleving op de wereld. Hier wordt de evangelische boodschap in aardse termen vertaald; hier herkennen wij de echo van de stem van onze voorgangers, vooral die van paus Johannes XXIII, wiens boodschap H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)
ook bij u zo'n eervolle en betekenisvolle weerklank gevonden heeft.

Rechten en plichten

Wat gij hier verkondigt, dat zijn de fundamentele rechten en plichten van de mens, zijn waardigheid, zijn vrijheid en voor alles zijn godsdienstvrijheid. Wij zijn van gevoelen, dat gij de tolk zijt van wat het hoogste is van de menselijke wijsheid, wij zouden bijna zeggen van het heilige van de menselijke wijsheid, want het gaat voor alles om het leven van de mens, en het leven van de mens is heilig; niemand mag daaraan raken.

Geboorteregeling

De eerbied voor het leven, ook wanneer het gaat om het grote probleem van de geboorten, moet in uw vergadering zijn hoogste belijdenis en zijn verstandigste verdediging vinden. Het is uw taak ervoor te zorgen, dat er voldoende brood op de tafel van de mensheid is, en niet om het aantal aanzittenden aan de maaltijd van het leven te verminderen door het begunstigen van een kunstmatige geboorteregeling.

Menswaardig bestaan

Maar het is niet voldoende de hongerigen te voeden, voor ieder mens moet ook een menswaardig leven verzekerd zijn. Hiervoor spant gij uw krachten in en daarom is op uw instituut bijzonder van toepassing hetgeen Jesaja zegt: "Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegen en hun lansen tot sikkels" (Jes. 2, 4). Gij immers wilt de overvloedige energie van de aarde en de schitterende uitvindingen van de wetenschap niet langer gebruikt zien als instrumenten van de dood, maar als instrumenten voor het leven in een nieuw tijdperk van de mensheid.

Wij weten met welk een toenemende mate van intensiteit en doeltreffendheid de Organisatie van de Verenigde Naties en de wereldorganisaties, die daarbij zijn aangesloten, de landen, die hieraan behoefte hebben, helpen bij het op gang brengen en versnellen van hun economisch en maatschappelijk ontwikkelingsproces.

Wij weten hoe gij u beijvert om het analfabetisme te overwinnen en de cultuur over de wereld te verspreiden, om de mensen juiste en moderne sanitaire hulp te verschaffen, om de wondervolle hulpmiddelen van wetenschap, techniek en organisatie ten dienste van alle mensen te stellen. Dit alles is schitterend werk en het verdient de lof en de bijval van iedereen, die van ons inbegrepen.

Ook wij willen graag een voorbeeld geven, hoewel, wegens de bescheidenheid van onze middelen, de praktische betekenis van onze maatregel misschien niet zo groot zal zijn: Wij willen onze caritatieve instellingen een nieuwe ontwikkeling geven ter bestrijding van de honger in de wereld en tot leniging van de ergste noden. Want het is op deze manier, en niet anders, dat de vrede moet worden opgebouwd.

Document

Naam: TOT DE 20STE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGDE NATIES
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 oktober 1965
Copyrights: © 1954, Katholiek Archief, 20e jrg. nr. 46, 1170-1181
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam