• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een degelijk geestelijk leven en een juist theologisch inzicht wekken en begunstigen de werklust en de activiteit in de zielzorg, de vruchtbare toediening van de Sacramenten, de overtuigende prediking van het woord Gods en de algehele pastorale liefde, waartoe de priesters door hun wijding zijn geroepen, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 32 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 7 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 6 zodat de liefde tot God altijd de grondslag is voor de liefde tot de evenmens. Zo zullen ze ook de geloofsleer uiteenzetten op een wijze die helemaal aansluit bij het kerkelijk leergezag en het priesterwerk goed onderscheiden van de politieke en sociale actie, die eigenlijk aan de leken toekomt. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 43.76

Ze moeten bereid zijn een leven te leiden dat wordt gekenmerkt door vroomheid en tucht, want het priesterlijk ambt, waarin de priesters delen, eist absoluut een levenswijze die past bij de gaven die ze bij hun priesterwijding hebben ontvangen en bij de taken die ieder in de zielzorg volbrengt 'om met geschikte, door de Kerk aanbevolen middelen hun best te doen voor die steeds grotere heiligheid, waardoor zij van dag tot dag betere instrumenten worden in dienst van heel het volk van God'. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 12

Bovendien luidt de aansporing van de apostel Paulus: 'Daarom vermaan ik u het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid'. (2 Tim. 1, 6-7)

Als de priesters zo gestemd zijn, zullen ze nooit vergeten, waarom ze zich vroeger door het priesterschap aan God en zijn kudde hebben toegewijd, en zal er geen gevaar bestaan, dat ze vergeten, wat ze voor de gelovigen kunnen doen om hun het heil te bezorgen, en dan zal de liefde tot de naaste niet worden vervangen door een zuiver natuurlijk humanisme.

Document

Naam: INTER EA
Rondzendbrief over de permanente opleiding en vorming van vooral de jongere clerus
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: John Kardinaal Wright
Datum: 4 november 1969
Copyrights: © 1970, Archief van Kerken 25e jrg. nr. 16 pag. 360-371
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam