• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Allerheiligst Hart van Jezus heeft op zeer innige wijze deel aan het leven van het mensgeworden Woord en is daarom meer nog dan de andere ledematen van Zijn mensheid aangenomen als werktuig der Godheid, om de werken der goddelijke genade en der goddelijke almacht te volvoeren. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III, q. 19, a. 1 Zonder twijfel is het daarom bij uitstek het symbool van die onmetelijke liefde, die onze Verlosser er toe dreef, om door het storten van Zijn bloed een mystiek huwelijk aan te gaan met de Kerk: "Uit liefde heeft Hij geleden, om de Kerk als bruid aan Zich te verbinden". H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. Suppl. q. 42, a. 1, ad 3m Uit het gewonde Hart van de Verlosser is de Kerk, de uitdeelster van het bloed onzer verlossing, geboren. Uit dit zelfde Hart vloeiden ook in overvloed de sacramentele genaden, waaruit de kinderen der Kerk het hemels leven putten. Wij lezen dat in de liturgie "Uit het gespleten Hart wordt de Kerk, Christus' bruid geboren ....... Die de genade uitgiet door Uw Hart". Vesperhymne op het feest v.h. H. Hart

Over de betekenis van dit symbool, dat ook aan de oude Vaders en kerkelijke schrijvers bekend was, schrijft ons aller leraar, St. Thomas, en herhaalt daarmee slechts hun woorden. "Uit Christus' zijde vloeide water om af te wassen, bloed om te verlossen. Daarom past het bloed bij de Eucharistie, het water echter bij het sacrament van het doopsel; het water heeft het vermogen om af te wassen uit de kracht van Christus' bloed" H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III , q. 66, a. 3, ad 3m Wat hier geschreven staat over de zijde van Christus, die door de soldaat doorstoken en geopend werd, moet men ook over het Hart zeggen, dat immers door de lansstoot werd geraakt, want de soldaat stootte zijn lans, opdat de dood van de gekruisigde Jezus Christus ontwijfelbaar vast zou staan. Om die reden is de wonde in het Allerheiligst Hart van de reeds gestorven Jezus door alle eeuwen heen het levende beeld van de uit eigen beweging betoonde liefde, waardoor God Zijn Eengeboren Zoon gaf, om de mensen te verlossen en Christus ons allen zozeer heeft liefgehad, dat Hij Zichzelf op de Calvarieberg voor ons als bloedig offer opdroeg: "Christus heeft ons liefgehad en Zichzelf voor ons als gave en offerande aan God opgedragen tot welriekende geur" (Ef. 5, 2).

Document

Naam: HAURIETIS AQUAS IN GAUDIO
Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 15 mei 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam