• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Doch, Eerbiedwaardige Broeders, al brengt de godsvrucht tot het Allerheiligst Hart van Jezus overal heilzame vruchten voort van echt christelijk leven, het zal wel niemand ontgaan, dat de strijdende Kerk op aarde en vooral de burgerlijke samenleving nog niet gekomen is tot de volle en volstrekte volmaaktheid, die beantwoordt aan de wensen van Jezus Christus, de mystieke bruidegom der Kerk en Verlosser van het menselijk geslacht. Vele kinderen der Kerk immers schenden de gelaatstrekken dezer moeder in zichzelve met talloze vlekken en rimpels. Niet alle Christenen blinken uit door heilige levenswandel, waartoe zij toch door God geroepen zijn. Niet alle zondaren, die het Vaderhuis te kwader ure verlieten, zijn teruggekeerd om daar opnieuw "het beste kleed" (Lc. 15, 22) aan te doen en weer de ring, het teken van trouw aan de bruidegom hunner ziel, te ontvangen. Niet alle heidenen zijn reeds aangenomen als ledematen van Christus' mystiek lichaam.

En dat is nog niet alles! Want als Wij bedroefd worden door het kwijnend geloof der goeden, in wier hart door de bedrieglijke zucht naar aardse goederen de gloed der liefde afneemt en langzamerhand vermindert, veel meer nog kwellen Ons de pogingen der goddelozen, die als gedreven door de helse vijand, juist met onverzoenlijke haat openlijk woeden tegen God, de Kerk en voornamelijk tegen Hem, die de plaatsbekleder van de goddelijke Verlosser op aarde is en Diens liefde op aarde vertegenwoordigt volgens dit bekende woord van (St.-Ambrosius) de kerkleraar van Milaan: "Petrus wordt ondervraagd, omdat anderen aan hem twijfelen, maar de Heer, Die ondervraagt twijfelt niet. Hij vraagt niet om iets te weten te komen, maar om aan te wijzen, wie Hij ons, na ten hemel te zijn opgestegen, zou nalaten als vertegenwoordiger van Zijn liefde" H. Ambrosius van Milaan, Expositio Evangelii secundum Lucam. 1. X, n. 175; PL. XV, 1942

Document

Naam: HAURIETIS AQUAS IN GAUDIO
Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 15 mei 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam