• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De regeling van de liturgie valt onder het gezag van de Kerk Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 22. Daarom mag niemand op dit gebied zelf het initiatief nemen; dit leidt dikwijls tot schade voor de liturgie zelf en voor de vernieuwing daarvan door het bevoegde gezag.
Het is de taak van de Apostolische Stoel de algemene liturgische boeken te vernieuwen en goed te keuren, de liturgie te regelen voor zover het de gehele Kerk betreft, de notulen en besluiten van het territoriaal gezag goed te keuren of te bekrachtigen en de voorstellen en verzoeken van dit territoriaal gezag in ontvangst te nemen.
De bisschop heeft de taak de liturgie in zijn diocees te regelen volgens de richtlijnen en in de geest van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
en van de besluiten die door de Apostolische Stoel en het bevoegde territoriaal gezag worden genomen.

Onder de verschillende territoriale bisschoppenconferenties, aan wie krachtens 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
de regeling van liturgie toekomt, moeten voorlopig worden verstaan:

 1. een conferentie van alle bisschoppen van een land, overeenkomstig het Motu Proprio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
  Sacram Liturgiam
  Over het van kracht worden van bepaalde voorschriften van de Constitutie over de Heilige Liturgie, door het Tweede Vaticaans Concilie goedgekeurd
  (25 januari 1964)
  ;
 2. een reeds wettig opgerichte conferentie die de bisschoppen of de bisschoppen en andere plaatselijke ordinarii van meerdere landen omvat;
 3. een met toestemming van de Apostolische Stoel op te richten conferentie van bisschoppen of van bisschoppen en andere plaatselijke ordinarii van meerdere landen, vooral wanneer in ieder land afzonderlijk de bisschoppen zo weinig talrijk zijn, dat zij beter samen een conferentie kunnen vormen uit verschillende landen met dezelfde taal en dezelfde cultuur.
 4. Indien bijzondere plaatselijke omstandigheden een andere oplossing wenselijk maken, moet de zaak aan de Apostolische Stoel worden voorgelegd.

Voor de genoemde conferenties moeten worden uitgenodigd:

 1. residerende bisschoppen,
 2. abten en zelfstandige prelaten,
 3. apostolische vicarissen en prefecten,
 4. de apostolische administrator van een bisdom, als hij een vaste aanstelling heeft,
 5. alle overige plaatselijke ordinarii behalve de vicarissen-generaal.

Een bisschop-coadjutor en een hulpbisschop kunnen door de voorzitter worden uitgenodigd met toestemming van de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen.

Tenzij voor sommige plaatsen als gevolg van bijzondere omstandigheden rechtsgeldig een andere voorziening getroffen is, moet de uitnodiging voor een vergadering uitgaan:

 1. van de voorzitter, wanneer het conferenties betreft die reeds rechtsgeldig zijn opgericht;
 2. in andere gevallen van de aartsbisschop of de bisschop die wettelijk het recht van voorrang heeft.
De voorzitter stelt met instemming van de deelnemers de agenda van de te bespreken punten op; hij opent, verplaatst, verdaagt en sluit de vergadering.
Stemrecht hebben alle personen genoemd in n. 24, ook een bisschop-coadjutor en een hulpbisschop, tenzij in de uitnodiging uitdrukkelijk anders bepaald is.
Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is een tweederde meerderheid bij geheime stemming vereist.

De notulen van het bevoegde territoriaal gezag, die ter goedkeuring en bekrachtiging aan de Apostolische Stoel moeten worden toegezonden, dienen het volgende te bevatten:

 1. de namen van de deelnemers aan de vergadering,
 2. een verslag van het behandelde,
 3. de uitslag van de stemming over ieder besluit.

Deze notulen moeten, in duplo opgemaakt, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de conferentie en behoorlijk voorzien van een zegel, worden opgezonden naar de Raad voor de uitvoering van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
.

Wanneer het notulen betreft met besluiten over het toelaten en de omvang van de volkstaal in de liturgie, moeten zij, behalve hetgeen in het vorige nummer is opgesomd, overeenkomstig 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
en het Motu Proprio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Sacram Liturgiam
Over het van kracht worden van bepaalde voorschriften van de Constitutie over de Heilige Liturgie, door het Tweede Vaticaans Concilie goedgekeurd
(25 januari 1964)
ook het volgende bevatten:

 1. een aanduiding van ieder gedeelte dat volgens het besluit bij de liturgie in de volkstaal mag worden gebeden;
 2. twee exemplaren van de vertaalde liturgische teksten, waarvan er een aan de bisschoppenconferentie zal worden teruggezonden;
 3. een korte uiteenzetting van de beginselen waarop de vertaling berust.
De besluiten van het territoriaal gezag die de goedkeuring of bekrachtiging van de Apostolische Stoel behoeven, mogen slechts na verkregen goedkeuring of bekrachtiging door de Apostolische Stoel worden afgekondigd en uitgevoerd.

Document

Naam: INTER OECUMENICI
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
Soort: Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Datum: 26 september 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 1281-1306
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam