• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dit alles heeft tot gevolg dat Wij geheel vervuld worden van een zeer grote troost. Wij hebben dan ook het volste vertrouwen dat de zeer talrijke en bevallige bloemen van godsdienstige vroomheid, van goedheid, van waardering en van broederlijke liefde, die Wij gedurende geheel Onze reis zagen opbloeien, een overvloed aan geestelijke vruchten zullen opbrengen. Wij weten natuurlijk niet wanneer volgens het raadsbesluit van Gods Voorzienigheid de zaden, welke Wij aan de voren, die voor Onze ogen geopend zijn, hebben toevertrouwd, tot volledige rijpheid kunnen komen. Zoals Wij ervan overtuigd zijn dat de vurige gebeden tot God en de dikwijls verborgen boetewerken van de meer edelmoedige christenen de wegen van de Heer hebben bereid, die Wij in de afgelopen dagen vol vreugde hebben mogen betreden, zo twijfelen Wij er ook niet aan of de vurige en vertrouwvolle gebeden en Onze werken van boetvaardigheid, die Wij uit christelijk geloof en uit liefde God zullen aanbieden, zullen de moeilijkheden en de obstakels doen verdwijnen, die de nog af te leggen weg belemmeren en zo zal het gewenste doel zeker en zo spoedig mogelijk bereikt kunnen worden.
Daarom vragen Wij U, Eerbiedwaardige Broeders, om in de parochies van uw Bisdommen godsdienstige plechtigheden te laten houden, waarin men de Almachtige God zal danken en tot Hem zal bidden. Geheel bijzonder wensen Wij de Bidweek voor de eenheid der christenen aan te bevelen, die binnen enkele dagen zal aanvangen en waarvan de bedoeling is dat ieder jaar de mensen van de verschillende christelijke godsdiensten, in eenzelfde heilige ijver verenigd, gemeenschappelijk tot God zullen bidden om die eenheid te bekomen, welke Christus de Heer aan al Zijn volgelingen heeft bevolen.
In verband hiermede herinneren Wij eraan dat op 25 januari 1959, de dag waarop deze Bidweek werd gesloten, Onze Voorganger Joannes XXIII z.g. het H. Paus Johannes XXIII - Toespraak
Aankondiging diocesane Synode, Oecumenisch Concilie en aanpassing Kerkelijk wetboek
Tot college van kardinalen op het feest van St. Paulus-bekering - Vespers in de St. Paulus-buiten-de-Muren, Rome
(25 januari 1959)
heeft bekend gemaakt om het Tweede Oecumenisch Concilie van het Vaticaan bijeen te roepen met als doel de hernieuwing van de Kerk en het herstel van de eenheid van alle christenen; tevens brengen Wij in herinnering dat deze zelfde Paus door zijn eerste Encycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Ad Petri Cathedram
Over waarheid, eenheid en vrede in de geest van liefde
(29 juni 1959)
alle christenen zijn zeer dierbare broeders heeft genoemd en hen allen zonder verschil van christelijke godsdienst heeft uitgenodigd om tot God voor de eenheid te bidden. Ook Wij, die na Onze verheffing tot het Pontificaat de naam van de Apostel Paulus hebben aangenomen, Wij hebben deze Bidweek altijd in hoge ere gehouden in de verschillende etappen van het priesterambt, dat de Heer Ons heeft toevertrouwd; en altijd hebben Wij verheugd ieder jaar het einde van die Bidweek gevierd op de dag, waarop in de Romeinse liturgie de bekering van de Heilige Paulus wordt herdacht.

Document

Naam: E PEREGRINATIONE
Over de speciale aanbeveling van het smeekgebed dat in de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen zal worden gehouden
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 15 januari 1965
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 154-157
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam