• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zoals Wij niet vermogen in woorden de religieuze gevoelens uit te drukken die Ons bezielden toen Wij het gebied van de Heilige Stad betraden, toen Wij Ons ter aarde hebben geworpen op de rots van het Graf van Christus, op de berg van Calvarië, in Gethsemani, in het Cenakel, in de stad Nazaret en in de grot van Betlehem, zo zullen Wij ook nooit datgene kunnen vergeten wat Wij rondom Ons hebben gezien en gehoord. Met diepe bewogenheid herinneren Wij Ons die grote mensenmenigten, die Ons enthousiast begroet hebben en die Ons overal tot Onze zeer grote vreugde en bewondering tegemoet kwamen en toejuichten. In Onze herinnering leven ook de dienstvaardigheid, de welwillendheid en de eerbied voort van de Autoriteiten, die op de plaatsen, waarover zij het gezag voeren, geen moeite gespaard hebben en Ons kort verblijf in het Land, dat door de aanwezigheid van Jezus Christus is geheiligd, gemakkelijk en aangenaam te maken. Vooral echter bewaren Wij in Ons hart de bijeenkomsten, waarin Wij de eerbiedwaardige Leiders van de Oosterse Kerken ontmoet hebben, van wie Wij reeds lang door een betreurenswaardige onenigheid gescheiden worden, en in het bijzonder memoreren Wij hier de gesprekken met de Oecumenische Patriarch van Constantinopel, die zich ook zelf op pelgrimstocht naar Palestina had begeven. Wij hebben elkaar de H. Paus Paulus VI - Toespraak
Gezamenlijke verklaring van Paus Paulus VI en Patriarch Athenagoras I
(6 januari 1964)
gegeven, waarmee de leerlingen van Christus elkaar gewoonlijk omhelsden, zodra wij dat treffende gebed gelezen hadden, waarin de Verlosser vóór Zijn kruisdood om de eenheid van Zijn leerlingen bad, zodat de wereld zou geloven en zodra wij het ,Pater noster' gebeden hadden, waarin wij God aanroepen als onze Vader en leren elkaar vergiffenis voor de beledigingen te schenken: dit alles wensen Wij te beschouwen als de eerste vruchten van de volmaakte eenheid in de ene Kerk van Christus, ofschoon het verkrijgen ervan nog ver verwijderd is.
Tenslotte zullen Wij nooit de eerbewijzen kunnen vergeten, die de burgers van Rome Ons bij Onze terugkeer zo buitengewoon feestelijk en enthousiast hebben betuigd: bij die gedenkwaardige gelegenheid hebben zij de nederige Opvolger van Petrus getoond met welk een nauwe en heerlijke banden hij met zijn zo bemind Bisdom is verbonden.
Wij spreken openlijk Onze dank uit aan allen, die door hun ijver en moeite ertoe hebben bijgedragen om Onze vrome pelgrimstocht succesvol te doen verlopen; U, Eerbiedwaardige Broeders, wensen Wij geheel bijzonder te bedanken omdat gij U ervoor hebt ingespannen om de gelovigen, die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, de betekenis, het belang en het doel te doen begrijpen van dit in het leven van de Kerk zo merkwaardig gebeuren in verband met haar taak om alle mensen te heiligen.
Maar het is duidelijk dat Wij bij de herinnering aan deze weldaden vooral met nederige en oprechte eerbied in hart en ziel Onze dankbaarheid tot de Almachtige God dienen te richten: tot God, die door middel van de menselijke wisselvalligheden Zijn Kerk bestuurt en naar de eeuwigheid leidt en die Ons verleent om uit de algemene instemming met deze pelgrimstocht moedig nieuwe, vredelievende en grootse initiatieven te vormen voor de vestiging en de uitbreiding van het Rijk Gods. Want door de Voorzienigheid van onze barmhartige Heer kwam Petrus in de nederige persoon van zijn Opvolger na twintig eeuwen terug, vanwaar hij eertijds was heengegaan en waar de Kerk ontstaan is en haar eerste successen heeft geoogst dank zij de hulp van haar goddelijke Stichter en de leiding van diens eerste Plaatsbekleder. Aldus hebben Wij de Kerk aan Christus opgedragen in die streek, waar men haar vroeger zag als een gering mosterdzaadje, maar waar men haar nu ziet als een volwassen grote boom, wiens takken geheel de aarde overschaduwen, die altijd bloeit en vruchtbaar is en die steeds weer herleeft door de deugd van zijn Heiligen, ofschoon hij door vervolgers wordt belaagd, en die zich altijd hernieuwt door zijn inwendige kracht en de ijver van zijn Herders.

Document

Naam: E PEREGRINATIONE
Over de speciale aanbeveling van het smeekgebed dat in de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen zal worden gehouden
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 15 januari 1965
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 154-157
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam