• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het handvest van de rechten van het gezin
Het ideaal van wederkerige steun en ontwikkeling tussen gezin en maatschappij komt vaak en op zeer ernstige wijze in botsing met de werkelijkheid van hun scheiding of zelfs van hun tegenstelling.

Zoals de synode voortdurend heeft aangegeven, is de situatie die zeer veel gezinnen in zeer vele landen ontmoeten, inderdaad zeer problematisch, zo niet beslist afkeurenswaardig: instellingen en wetten miskennen ten onrechte de onschendbare rechten van het gezin en van de menselijke persoon, en de maatschappij, in plaats van zich in dienst te stellen van het gezin, valt het met geweld aan in zijn fundamentele waarden en aanspraken. Het gezin, dat volgens Gods bedoeling de cel is die de basis vormt van de maatschappij en onderwerp is van rechten en plichten, die in de eerste plaats eigen zijn aan de Staat zelf en aan iedere andere gemeenschap, wordt tenslotte tot slachtoffer gemaakt van de maatschappij, van de achterstand en de traagheid van haar medewerking en meer nog van haar openlijke onrechtvaardigheid.

Daarom verdedigt de Kerk openlijk en met kracht de rechten van het gezin tegen de onaanvaardbare aanmatiging van maatschappij en Staat. Onder de rechten van het gezin hebben de synodevaders in het bijzonder onder meer het volgende in herinnering gebracht: "het recht

 • te bestaan en zich te ontplooien als gezin, d.w.z. het recht van iedere mens, speciaal ook van de arme mens, een gezin te stichten en de passende middelen te hebben om het te onderhouden;
 • zijn taak uit te oefenen op het gebied van de overdracht van het leven en op het gebied van de opvoeding van de kinderen;
 • op de privacy van het huwelijks- en gezinsleven;
 • op de bestendigheid van de band van het huwelijk;
 • het eigen geloof te hebben, te belijden en te verspreiden;
 • de kinderen op te voeden volgens de eigen godsdienstige en culturele tradities en waarden, met de vereiste instrumenten, middelen en instellingen;
 • fysieke, sociale, politieke en economische zekerheid te verwerven, speciaal voor armen en zwakken;
 • op een geschikte woning en op een passend gezinsleven;
 • van meningsuiting en vertegenwoordiging ten overstaan van publieke autoriteiten, zowel de economische als de maatschappelijke en culturele, en ook ten overstaan van de lagere openbare overheden, hetzij direct, hetzij via verenigingen;
 • verenigingen te vormen, samen met andere gezinnen en instellingen, teneinde op geschikte en deskundige wijze de eigen taak te kunnen vervullen;
 • de minderjarigen door middel van geëigende instellingen en wetten te beschermen tegen drugs, pornografie, alcoholisme enz.;
 • op eerzame vrije tijd, die ook de waarden van het gezin bevordert;
 • van de bejaarden op een waardig leven en op een waardige dood;
 • in gezinsverband te emigreren, teneinde een beter leven te zoeken". Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones t.b.v. de 7e Bisschoppensynode over het Gezin (24 okt 1980), 42

Gehoor gevend aan het uitdrukkelijk verzoek van de synode, zal de Heilige Stoel deze suggesties grondig bestuderen en een "Pauselijke Raad voor het Gezin
Handvest van de Rechten van het gezin
(22 oktober 1983)
" uitwerken, om het voor te leggen aan de milieus en autoriteiten voor wie het van belang is.

De verenigingen van gezinnen voor de gezinnen
Steeds binnen het kader van de Kerk die verantwoordelijk is voor de gezinspastoraal, dienen de verschillende verenigingen van gelovigen vermeld te worden waarin in zekere mate het mysterie van de Kerk van Christus zich manifesteert en tot leven gebracht wordt. Daarom moeten, met een beroep op ieders activiteit, de diverse kerkelijke gemeenschappen, de verschillende groepen en de talrijke bewegingen erkend worden die zich op velerlei wijzen en op allerlei gronden en niveaus inzetten voor de gezinspastoraal, alle overeenkomstig hun eigen kenmerken, doelstellingen, bevoegdheden en methoden.

Om deze reden heeft de synode uitdrukkelijk de vruchtbare bijdrage van dergelijke verenigingen voor de spiritualiteit, de vorming en het apostolaat erkend. Zij hebben tot taak

 • echt een gevoel van saamhorigheid met anderen op te wekken;
 • een levenshouding te bevorderen die geïnspireerd wordt door het Evangelie en het geloof van de Kerk;
 • de gewetens te vormen, niet volgens de maatstaven van de publieke opinie, maar overeenkomstig de christelijke deugden;
 • aan te sporen tot werken van naastenliefde onder elkaar en jegens anderen, met een open geest die van de christelijke gezinnen een echte bron van licht en een gezonde desem voor de andere gezinnen maakt.
Het is evenzeer gewenst dat de christelijke gezinnen met een levendig gevoel voor het algemeen welzijn zich ook actief en op alle niveaus inzetten voor andere niet-kerkelijke verenigingen.
 • Sommige van die verenigingen stellen zich tot doel het behoud, de overdracht en de bescherming van de voorname ethische en culturele waarden van de onderscheiden volken;
 • de ontwikkeling van de menselijke persoon;
 • de medische, juridische en sociale bijstand aan moeders en pasgeboren kinderen;
 • de ware vooruitgang van de vrouw en de strijd tegen alles wat haar waardigheid aantast;
 • de groei van de wederzijdse solidariteit;
 • de kennis van de problemen die verbonden zijn met een verantwoorde geboorteregeling volgens natuurlijke methoden die, in overeenstemming zijn met de waardigheid van de mens en de leer van de Kerk.
 • Andere streven naar de opbouw van een meer rechtvaardige en menselijke wereld,
 • naar de bevordering van rechtvaardige wetten die de juiste sociale orde begunstigen, met volledig respect voor de waardigheid en de rechtmatige vrijheid van het individu en van het gezin, zowel op nationaal als op internationaal niveau,
 • naar samenwerking met de school en met andere instituten die de opvoeding van de kinderen aanvullen, enz.

Document

Naam: FAMILIARIS CONSORTIO
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 november 1981
Copyrights: © 1982, Stg. Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 1 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam