• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze oorspronkelijke schuldeloosheid van die eerwaardige Maagd, waarmede ten nauwste samenhangen hare wonderbare heiligheid en hoog verhevene waardigheid van Moeder Gods, heeft de Kerk, die, omdat zij immer van den Heiligen Geest onderwezen wordt, een zuil en grondslag van de waarheid is, als een leer die zij van God in bezit verkregen had en welke in het pand van de Openbaring, die haar van den hemel gewerd, vervat is, onophoudelijk op velerlei wijzen en in schitterende feiten meer en meer kenbaar gemaakt en voorgedragen en met liefde bejegend. Op die leer immers, welke van de oudste tijden her bestond en in het bewustzijn van de gelovigen diep gevestigd was en door ijverig toedoen van de Kerkoversten over de gehele katholieke aardbodem op verbazende wijze was uitgebreid, had de Kerk blijkbaar het oog, toen zij besloten heeft de Ontvangenis van de H. Maagd aan de openbare dienst en verering van de gelovigen voor te stellen. Een opmerkelijke daad: - waardoor voorwaar die Ontvangenis als een geheel bijzondere, als een van wonderbare aard en van die van de overige mensen geheel en al onderscheidene, en als een die voor heilige te eren is werd gekenmerkt, vermits door de Kerk niet dan voor wat heilig is, feestdagen gevierd worden.

Op die grond ook, pleit zij de eigen woorden waarin de goddelijke schriften van de ongeschapene Wijsheid spreken en dezer eeuwige generatie voorstellen, op de Ontvangenis van de Heilige Maagd, die met de menswording van de goddelijke Wijsheid bij een zelfde Godsbesluit werd vastgesteld, toe te passen, en die, zo in het kerkelijk officie als in de gewijde liturgie van die feestdag te bezigen.

Document

Naam: INEFFABILIS DEUS
Dogmaverklaring van Maria, Onbevlekt Ontvangen
Soort: Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1854
Copyrights: © Ecclesia Docens - Uitg. Gooi en Sticht , Hilversum
Bewerkt: 10 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam