• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij de lectio divina leest men alleen of in gemeenschap met anderen een kortere of langere passage uit de Schrift, die men als Woord van God tot zich laat komen en waardoor men onder leiding van de Geest tot overweging, gebed en beschouwing komt.

Het is al een oude praktijk in de kerk, te zorgen voor een regelmatig, zelfs dagelijks lezen van de Schrift. De praktijk, dit in groepsverband te doen, blijkt al in de derde eeuw voor te komen, in de tijd van Origenes: deze hield de homilie over een Schrifttekst die een week lang werd gelezen. Dagelijks kwam men in die tijd bijeen om de Schrift te lezen en te verklaren. Deze praktijk was niet erg succesvol bij de christenen Origenes van Alexandrië, In Genesis Homiliae. X, 1, en werd later opgegeven.

Van de voornamelijk individueel beoefende lectio divina wordt gewag gemaakt in de bloeitijd van het monnikendom. In de moderne tijd is er een door paus Pius XII goedgekeurde instructie van de Bijbelcommissie, die de lectio divina aanbeveelt aan alle seculiere en reguliere geestelijken Pauselijke Bijbelcommissie, Over het onderwijs in de H. Schrift op de Seminaries, De Scriptura sacra recte docenda (13 mei 1950). Ench. Bibl., 592. Veel nadruk wordt tegenwoordig dus weer gelegd op zowel de individuele als de gemeenschappelijke lectio divina. Daarmee wil men aanzetten tot een “daadwerkelijke en blijvende liefde” voor de heilige Schrift, bron van inwendig leven en apostolische vruchtbaarheid Pauselijke Bijbelcommissie, Over het onderwijs in de H. Schrift op de Seminaries, De Scriptura sacra recte docenda (13 mei 1950). Ench. Bibl., 591 en 567, en deze liefde ook blijven voeden; men wil erdoor de liturgie beter leren verstaan en in theologie en gebed een groter plaats inruimen voor de Bijbel.

Ook de conciliaire constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
dringt erop aan dat priesters en religieuzen de Schrift steeds weer ter hand nemen. Bovendien en dat is nieuw nodigt zij ook “alle christengelovigen” uit “om door veelvuldige lezing van de goddelijke geschriften ‘de alles overtreffende kennis van Christus Jezus’ (Fil. 3, 8) te verwerven” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 25. Er worden verschillende methodes voorgesteld. Naast het individueel lezen wordt gesuggereerd te lezen in groepsverband. De concilietekst benadrukt dat het lezen van de Schrift gepaard moet gaan met gebed, want het gebed is het antwoord op het in de Schrift onder inspiratie van de Geest gevonden Woord van God. Er zijn onder het christenvolk talrijke initiatieven genomen voor gemeenschappelijke Schriftlezing. Het verlangen om vanuit de Schrift God en zijn heilsplan in Jezus Christus beter te leren kennen, verdient alleen maar aanmoediging.

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 20 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam