• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Uit het voorafgaande kan men afleiden dat de Bijbel talrijke aanwijzingen en suggesties bevat over de kunst van interpreteren. Inderdaad is de Bijbel van het begin af aan zelf interpretatie. Zijn teksten zijn door de gemeenschappen van het Oude Verbond en van de apostolische tijd erkend als de juiste uitdrukking van hun geloof. Het is volgens de interpretatie van de gemeenschappen en in samenhang met deze interpretatie dat zij zijn erkend als heilige Schrift (zo, bijvoorbeeld, is het Hooglied erkend als heilige Schrift, voor zover het wordt toegepast op de betrekking tussen God en Israël). In de loop van haar ontstaan zijn de geschriften waaruit de Bijbel is samengesteld in veel gevallen opnieuw bewerkt en opnieuw geïnterpreteerd, om te beantwoorden aan nieuwe, daarvoor nog onbekende situaties.

Uit de manier van interpreteren van teksten in de heilige Schrift, kan men het volgende afleiden:

De heilige Schrift is tot stand gekomen op basis van de consensus van gelovige gemeenschappen die in zijn tekst de verwoording hebben herkend van het geopenbaarde geloof. Dat betekent dat zijn interpretatie zelf voor het levende geloof van de kerkelijke gemeenschappen bron van consensus moet zijn op wezenlijke punten.

Gegeven het feit dat de verwoording van het geloof zoals die in de door allen erkende Schrift werd aangetroffen, zich voortdurend heeft moeten vernieuwen in antwoord op nieuwe situaties - hetgeen de relectules van veel Bijbelteksten verklaart - moet het interpreteren van de Bijbel ook een aspect van creativiteit bezitten en ingaan op nieuwe kwesties om daarop vanuit de Bijbel te reageren.

Gegeven het feit dat sommige teksten van de heilige Schrift met elkaar op gespannen voet staan, moet de interpretatie noodzakelijkerwijs. een zekere pluraliteit vertonen. Geen enkele afzonderlijke interpretatie kan het geheel, dat een symfonie is van verschillende stemmen, volledig recht doen. Men moet dus vermijden een bepaalde tekst zó uit te leggen dat een andere uitleg wordt uitgesloten.

De heilige Schrift en de gelovige gemeenschappen zijn met elkaar in dialoog; de Schrift is uit hun geloofstradities voortgekomen. De teksten hebben zich overeenkomstig die tradities ontwikkeld en hebben op hun beurt bijgedragen tot de ontwikkeling van die tradities. Daaruit volgt dat het interpreteren van de Schrift gebeurt in het hart van de Kerk: in haar pluraliteit en eenheid en in haar geloofsoverlevering.

De geloofstradities waren de levende context waarin de auteurs van de Schrift hun literaire arbeid verrichtten. Deze arbeid werd ook beïnvloed doordat zij deel hadden aan het liturgisch leven en andere activiteiten van de gemeenschap, haar geesteswereld, haar cultuur en alle wel en wee van haar geschiedenis. Het interpreteren van de heilige Schrift vereist dus, op vergelijkbare wijze, de deelname van de exegeten aan heel het leven en heel het geloof van de gelovige gemeenschap van hun tijd.

De dialoog met de heilige Schrift in haar geheel, en dus met de manier waarop het eigen geloof in vroeger tijden werd verstaan, veronderstelt noodzakelijkerwiJes. ook een dialoog met de vorige generatie. Daardoor kan men vaststellen dat er tussen nu en vroeger continuïteit is, maar ook verschil. Daar volgt uit dat de Schrift interpreteren een steeds weer toetsen en schiften betekent; de interpretatie zet het werk voort van de vroegere exegetische tradities; daarvan neemt zij veel elementen over en bewaart die. Maar op andere punten gaat zij haar eigen weg om vooruitgang te kunnen boeken.

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 20 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam