• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In het huidige stadium van haar ontwikkeling doorloopt de historisch-kritische methode de volgende fasen:

 • De sinds lang toegepaste tekstkritiek staat aan het begin van de reeks wetenschappelijke bewerkingen. Uitgaande van het getuigenis van de aller-oudste en beste handschriften, het getuigenis ook van de papyri, de vertalingen in de oudheid en de patristiek, tracht zij volgens vastgestelde regels tot een Bijbeltekst te komen die de oorspronkelijke tekst zoveel mogelijk benadert.
 • Vervolgens wordt de tekst onderworpen aan een taalkundige (morfologie en syntaxis) en semantische analyse, waarbij gebruik gemaakt wordt van alle kennis afkomstig uit de historische filologie.
 • Dan is het de taak van de literaire kritiek om na te gaan waar de grote of kleine teksteenheden beginnen en eindigen, en de inwendige samenhang van de teksten vast te stellen.
 • Als er doubletten zijn, onderling onverenigbare verschillen en andere aanwijzingen, blijkt daaruit het samengesteld karakter van bepaalde teksten. Men verdeelt ze dan in kleine eenheden en men gaat na op welke bronnen ze wellicht teruggaan.
 • Het kritisch onderzoek van de genres tracht te bepalen tot welk literair genre de teksteenheid behoort, uit welk milieu ze stamt, wat voor specifieke karaktertrekken ze heeft, hoe ze zich heeft ontwikkeld.
 • Het kritisch onderzoek van de tradities plaatst de tekst in de traditiestromingen en probeert de ontwikkeling van die traditie in de loop van de geschiedenis aan te geven.
 • Tenslotte bestudeert het kritisch onderzoek van de redactie de veranderingen die de teksten hebben ondergaan voor ze hun uiteindelijke vorm kregen; het analyseert deze uiteindelijke vorm, waarbij het tracht na te gaan welke tendensen tot die bepaalde eindvorm hebben geleid. Terwijl de voorafgaande fasen de tekst hebben trachten te verklaren vanuit zijn ontstaan, in een diachronisch perspectief, eindigt deze laatste fase met een synchronische bestudering: men legt de tekst uit zoals hij er nu ligt, op basis van de relaties die de verschillende samenstellende delen met elkaar hebben, en door hem te beschouwen als een boodschap van de schrijver aan zijn tijdgenoten. Men kan dan de betekenis van de tekst voor handelen en leven (fonction pragmatique) nagaan.
 • Als de bestudeerde teksten tot een historisch literair genre behoren of betrekking hebben op historische gebeurtenissen, wordt de literaire kritiek aangevuld door de historische kritiek om te bepalen wat het historische belang ervan is, in de moderne betekenis van dat woord. Op die wijze wordt duidelijk gemaakt hoe in concreto de Bijbelse openbaring in verschillende stadia is verlopen.

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 7 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam