• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Uit de verklaring van het Concilie blijkt ook hoe fundamenteel de rol van het onderwijs in de exegese is in theologische faculteiten, seminaries en studiehuizen voor religieuzen. Natuurlijk zal het studiepeil in deze gevallen verschillen. Het is wenselijk dat de exegese door mannen en vrouwen wordt gedoceerd. Het onderricht in de faculteiten zal vooral een technisch karakter hebben; in de seminaries zal het met name direct op de pastoraal gericht zijn. Maar altijd zal het van een behoorlijk intellectueel gehalte moeten zijn. Anders zou men tekortschieten in eerbied voor het Woord van God.

De professoren in de exegese moeten hun studenten een grote hoogachting bijbrengen voor de heilige Schrift. Zij moeten laten zien, hoe aandachtig en objectief de Schrift moet worden bestudeerd, als men haar literaire, historische, maatschappelijke en theologische waarde ten volle wil beseffen. Zij mogen zich er niet mee tevreden stellen een hoeveelheid passief op te nemen kennis over te dragen. Zij moeten hun studenten inleiden in de exegetische methodiek en uitleggen hoe de exegese in grote lijnen te werk gaat, zodat de studenten in staat zullen zijn tot eigen oordeelsvorming.

Gezien de beperkte tijd waarover men beschikt kan het best beurtelings een van de twee volgende methodes van onderricht worden gebruikt: een reeks samenvattende uiteenzettingen als inleiding op de studie van hele Bijbelboeken, waarbij geen enkele belangrijke sector van het Oude en Nieuwe Testament buiten beschouwing wordt gelaten; daarnaast een diepgaande analyse van enige welgekozen teksten, die tegelijk een inleiding is in de praktijk van de exegese. In beide gevallen moet men er voor waken eenzijdig te zijn. Men mag zich dus niet enkel beperken tot het geven van een niet-historisch-kritisch onderbouwd spiritueel commentaar, maar ook niet tot een historisch-kritisch commentaar zonder enige leerstellige en geestelijke inhoud Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift, Divino afflante Spiritu (30 sept 1943) Vgl. Pauselijke Bijbelcommissie, Over het onderwijs in de H. Schrift op de Seminaries, De Scriptura sacra recte docenda (13 mei 1950). In de lessen moet getoond worden hoe de geschriften in de geschiedenis zijn geworteld, hoe zij het persoonlijk Woord zijn van de Vader die liefdevol tot zijn kinderen spreekt Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 21, en hoe onmisbaar ze zijn voor het pastoraat Vgl. 2 Tim. 3, 16 .

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam