• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. VI

1. Bij de benoemingsprocedure van bisschoppen en van andere ordinarii die met de bisschoppen gelijkstaan, is het de taak van de pauselijk gezant zoals gebruikelijk het informatief proces over de kandidaten voor te bereiden en een lijst van geschikte kandidaten aan de bevoegde dicasteries van de romeinse curie over te leggen, te zamen met een nauwkeurig rapport waarin hij ten overstaan van God naar zijn eigen oordeel en gevoelen aangeeft, wie van de kandidaten hij het meest geschikt acht.

2. Bij de uitvoering van deze taak zal de pauselijk gezant:

  1. vrijelijk en met de nodige voorzichtigheid de mening vragen van de geestelijken en ook van de oordeelkundige leken- die het best in staat lijken om een geloofwaardig en bruikbaar oordeel te geven; vanzelfsprekend dient dit onder geheimhouding te geschieden, aangezien zowel de naam van de geraadpleegden als die van de eventuele kandidaten op het spel staan, maar ook vanwege de aard der raadpleging zelf;
  2. handelen volgens de normen die de Apostolische Stoel heeft vastgesteld voor de kandidaatstelling tot het bisschopsambt in de Kerk en de bevoegdheid van de bisschoppenconferentie voor ogen houden;
  3. rechtmatig toegestane of rechtens verkregen voorrechten eerbiedigen, evenals elke bijzondere procedure die door de Apostolische Stoel is goedgekeurd.

3. In ieder geval blijven volledig van kracht zowel de huidige rechtsnormen van de oosterse kerken inzake de bisschopsverkiezing als de praktijk van kandidaatstelling die geldt voor de kerkelijke rechtsgebieden welke aan religieuze gemeenschappen zijn toevertrouwd en onder gezag van de Heilige Congregatie voor de evangelisatie van de volkeren staan.

Document

Naam: SOLLICITUDO OMNIUM ECCLESIARUM
Over het ambt van pauselijk gezant
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 24 juni 1969
Copyrights: © 1969, Katholiek Archief 24e jrg nr 32, p. 757-766
Bewerkt: 25 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam