• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De zorg voor de gezamenlijke kerken, waartoe we door een ondoorgrondelijk raadsbesluit van God zijn geroepen en waarvan wij eenmaal rekenschap zullen moeten afleggen, vereist, dat wij, die als gezant van Christus naar alle volkeren zijn gezonden, onszelf zo goed mogelijk tegenwoordig stellen in de verschillende delen van de wereld en van de toestand en situatie van de afzonderlijke kerken nauwkeurig op de hoogte zijn.

Krachtens zijn ambt bezit de bisschop van Rome over de Kerk immers de volledige, hoogste en universele macht, die hij steeds vrij kan uitoefenen. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 22 aangezien zij gewoon en onmiddellijk is; Vgl. 1e Vaticaans Concilie, 4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus, Pastor Aeternus (18 juli 1870), 1-3 bovendien, als opvolger van Petrus is hij het blijvend en zichtbaar beginsel en fundament van een eenheid zowel der bisschoppen als van de menigte der gelovigen: 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23 zijn voornaamste functie in de Kerk is derhalve het episcopaat één en onverdeeld te bewaren. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 18 Want toen de eeuwige Herder aan zijn plaatsbekleder de sleutels van het rijk der hemelen overhandigde en hem tot steenrots en fundament van zijn Kerk maakte, Vgl. Mt. 16, 18 heeft Hij hem opgedragen zijn broeders te versterken Vgl. Lc. 22, 32 niet alleen door hun leiding te geven en hen in zijn naam verenigd te houden, maar ook door hen te steunen en op te wekken met zijn woord en in zekere zin door zijn tegenwoordigheid.

Wij mogen niet stilzwijgend voorbijgaan aan de plicht die op ons ligt, omdat de goede Herder ook zijn schapen tot zich roept die nog niet tot deze kudde behoren. Ook naar hen gaan onze aandacht en pastorale zorg uit, opdat het uiteindelijk volgens het verlangen van de Heer zal worden: één kudde, één herder (Joh. 10, 16). Want het is de wil van Jezus Christus, dat zijn volk onder de werking van de Heilige Geest in groei zal toenemen door de getrouwe verkondiging van het evangelie, de bediening van de sacramenten en het liefdevolle bestuur van de apostelen en hun opvolgers, de bisschoppen, met aan hun hoofd de opvolger van Petrus. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 2 Bovendien drijft Christus' liefde, drijft het ons van godswege verleende ambt ons ertoe om het geloof en het heil van Christus te verkondigen: 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 5 wij moeten immers zonder ophouden de Christus verkondigen, die de weg, de waarheid en het leven is. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 2

De vervulling van deze veelvoudige zending vereist een dicht netwerk van contacten tussen onszelf en onze broeders in het bisschopsambt en de hun toevertrouwde kerken; deze kunnen niet alleen maar door middel van briefwisseling worden onderhouden, maar vinden ook plaats zo vaak de bisschoppen een bezoek ad limina Apostolorum brengen en wanneer wijzelf geestelijken uitzenden om als onze persoonlijke vertegenwoordigers een bijzondere opdracht uit te voeren of duurzaam verblijf houden bij de bisschoppen van de verschillende landen.

Document

Naam: SOLLICITUDO OMNIUM ECCLESIARUM
Over het ambt van pauselijk gezant
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 24 juni 1969
Copyrights: © 1969, Katholiek Archief 24e jrg nr 32, p. 757-766
Bewerkt: 25 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam