• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hoe ziet de opbouw van 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
, dat wel de magna charta voor de Kerk vanaf Vaticanum II wordt genoemd, eruit? Na het genoemde eerste en tweede hoofdstuk volgen twee hoofdstukken die de structuur van de Kerk behandelen. Zij bestaat uit ambtsdragers (hoofdstuk III) en leken (hoofdstuk IV). De hoofdstukken V en VI spreken over het doel van de Kerk en de richting die zij opgaat. Alle gedoopten zijn geroepen tot heiligheid, tot evangelische volmaaktheid (hoofdstuk V). Die algemene roeping krijgt in het religieuze leven door de beoefening van de evangelische raden een bijzondere vorm (hoofdstuk VI). De laatste twee hoofdstukken behandelen het eschatologische karakter van de Kerk. Zij is een pelgrimerende gemeenschap, die op weg is naar haar voltooiing aan het einde der tijden (hoofdstuk VII). Waartoe de Kerk als geheel is geroepen, wordt in Maria op personale wijze reeds zichtbaar. Over haar spreekt hoofdstuk VIII, het slothoofdstuk. De 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
bestaat dus uit acht hoofdstukken. Geen enkel hoofdstuk kan gemist worden bij een evenwichtige visie op de Kerk.
We hebben de opbouw van 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
in herinnering geroepen omdat we veel waarde hechten aan een juiste visie op de Kerk. Bisschoppen, leken en de overige leden van de Kerk hebben elkaar nodig, hebben ieder een eigen zending en taak en behoren tot het éne Volk van God. Het is verder van belang te weten dat Vaticanum II niet alleen spreekt over de Kerk als Volk van God, maar ook over de Kerk als Lichaam van Christus en als Tempel van de heilige Geest. Bovendien verstaat de Kerk zichzelf als sacrament. Geheel aan het begin van het eerste hoofdstuk van 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
komt de diepzinnige en verstrekkende formulering voor: “In Christus is de Kerk als het ware het sacrament, dat wil zeggen het teken en het instrument, van de innige vereniging met God en van de eenheid van heel het menselijk geslacht” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1.
Vertaald naar parochies toe impliceert deze sacramentaliteit van de Kerk dat parochies de taak hebben om naast de verzoening met God verzoening in woonwijken, dorpen en andere verbanden te bevorderen. We maken graag attent op nog een aspect. Een mens leeft zowel in een bepaald dorp of een bepaalde wijk, als in een bepaalde regio of land en is tevens wereldburger. In een evenwichtige katholieke kerkvisie weerspiegelt zich dit in het gegeven dat een katholiek gedoopte in de regel zowel behoort tot een bepaalde parochie, als tot een bisdom, als tot de wereldkerk. Een bisschop heeft tot taak de eenheid van het bisdom te bewerken en er borg voor de staan. Tot de opdracht van de paus behoort het de eenheid van de universele Kerk vorm te geven en te dienen.
Op bepaalde plaatsen lijkt de brochure Kerk & Ambt te kiezen voor een min of meer autonoom karakter van de parochiegemeenschappen – men spreekt in dat verband wel van een congregationalistische kerkopvatting –, maar volgens het officiële katholieke zelfverstaan dient er een organische wisselwerking te zijn tussen de drie niveaus van kerk-zijn: Het niveau van de parochie, dat van het bisdom en dat van de universele Kerk. Natuurlijk zijn spanningen in de praktijk soms moeilijk te vermijden. De Kerk als communio, als geloofsgemeenschap krijgt gestalte in het zoeken naar een evenwicht tussen de drie genoemde niveaus. Vooral streeft zij als gemeenschap naar een verdieping van haar verworteling in de gemeenschap van de drieene God, de volmaakte en levengevende communio van Vader, Zoon en heilige Geest.

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam