• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De brochure Kerk & Ambt gaat uit van de these dat de kerkelijke ambtsbediening met name in het eerste millennium een tamelijk grote wisselende vormgeving heeft gekend. Dat zou dan een drastisch nieuwe vormgeving in het heden moeten rechtvaardigen. Wij constateren echter dat de brochure een foutieve visie huldigt, namelijk de veronderstelling van een zeer grote mate van ‘kneedbaarheid’ van het ambt. In het eerste millennium zullen er ongetwijfeld accentverschuivingen in ambtsvisie en verschillen in de concrete vormgeving van het ambt zijn geweest, maar ten diepste geldt wat Vaticanum II schrijft over de oorsprong en de ontwikkeling van het gewijde ambt: “Zo wordt het door God ingestelde kerkelijke ambt in verscheidene wijdingsorden uitgeoefend door degenen die reeds van oudsher (ab antiquo) als bisschoppen, priesters en diakens bekend staan” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 28. Men kan hiervoor verwijzen naar Ignatius van Antiochië (ca. 110), die al getuigenis aflegt van het bestaan van een drieledig ambt: een bisschop (episkopos) als leider van de plaatselijke Kerk, de presbyters (de latere priesters) die hem daarbij ondersteunen en de diakens die naast bepaalde liturgische functies vooral zorgen voor de caritatieve dienstverlening. Het is te betreuren dat het rapport van de dominicanen te zeer uit gaat van een functionele benadering van de voorganger: hij of zij moet leiding geven. Vaticanum II heeft de functionele dimensie van het kerkelijke ambt niet ontkend, maar primair het sacramentele karakter van het gewijde ambt benadrukt: de priester is allereerst getuige van de verrezen Heer en pas op de tweede plaats een bestuurder. Hij is bij de bediening van de sacramenten primair een teken en een instrument in Gods hand. Over Eucharistie en priesterschap kan men daarom niet naar eigen inzichten beschikken.

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam