• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de voorbije jaren zijn nieuwe vragen gerezen met betrekking tot bijvoorbeeld de organisatie en de reorganisatie van de pastorale zorg, het teruglopende kerkbezoek, het beperkte aantal priesters, roepingenpastoraat en theologische kwesties. In deze brief willen we als bisschoppen enkele hoofdlijnen van een antwoord op deze vragen en uitdagingen schetsen. De publicatie door de Nederlandse dominicanen van de brochure Kerk & Ambt. Onderweg naar een kerk met toekomst Nijmegen, 2007 is mede aanleiding voor deze brief. Evenals het generaal bestuur van de orde der dominicanen te Rome wijzen wij de strekking van de brochure af op grond van de leer van de Kerk, met name waar de brochure ervoor pleit om parochies zelf voorgangers voor de Eucharistie te laten kiezen. Wij hebben ook ernstige kritiek op de wijze waarop door en in de brochure gecommuniceerd wordt. Wij denken daarbij aan het volledig ontbreken van overleg met de Nederlandse bisschoppen en met het generaal bestuur van de dominicanen in Rome voorafgaande aan de verspreiding van de brochure. Voorts denken wij aan het gegeven dat de tekst erg polair is gesteld – boven versus beneden, bisschoppen versus gelovigen – en weliswaar zegt te willen uitnodigen tot dialoog, maar in feite oproept tot het scheppen van voldongen feiten. Wij onderschrijven de kritiek van prof.dr. Hervé Legrand o.p., dat op verzoek van de magister en de Generale Curie van de orde van de predikbroeders in januari 2008 naar alle parochies is Nederland is verzonden. Vgl. de brief van fr. Carlos A. Azpiroz Costa o.p. d.d. 7 januari 2008 Tekst van de Nederlandse provincie over Gewijde ambten en Eucharistie (13 pagina’s) van de Franse theoloog H. Legrand.

De aanleiding voor het publiceren van het rapport Kerk & Ambt vormt de situatie in de parochiegemeenschappen en het beperkte aantal priesters. Wij herkennen ons in de zorg van de Nederlandse dominicanen met betrekking tot de toekomst van de parochies. Er is in vergelijking met twintig of veertig jaar geleden een geringer aantal priesters, dat in de nabije toekomst nog verder zal dalen. Het is niet meer mogelijk om in dezelfde frequentie de Eucharistie, die toch het hart van het parochieleven vormt, te vieren. Wij vinden het belangrijk daarbij op te merken, dat het gegeven van ‘minder priesters’ een relatief gegeven is. Er zijn immers ook minder praktiserende katholieke gelovigen, en dat betreuren wij evenzeer. In relatie tot het aantal gelovigen beschikt de R.-K. Kerk over een te groot aantal kerkgebouwen. Het bevordert het liturgisch leven niet, om verspreid over zo veel gebouwen vieringen te houden en het is financieel niet meer mogelijk al die gebouwen te onderhouden. Als gevolg van deze situatie gaat veel energie van bisdombesturen, priesters, diakens, pastoraal werkers (m/v), parochiebesturen, vrijwilligers en anderen zitten in reorganisatie, kerksluiting, processen van samenwerking en fusie. Het is niet gemakkelijk een antwoord te vinden op het kleiner aantal priesters, de verzwakking van het geloofsleven bij velen en de andere uitdagingen en problemen waar katholiek Nederland voor staat. Van twee zaken zijn wij evenwel overtuigd. Ten eerste: de roepingencrisis staat in een bredere context van een geloofscrisis en een navolgingscrisis, ja van een bepaalde cultuurcrisis. Wij pleiten daarom allereerst voor een verdieping van het geloofsleven van onze gemeenschappen. Voorts zijn we overtuigd van het fundamentele belang, ons bij onze inzet voor de toekomst van de Kerk in Nederland te baseren op een solide katholieke theologie en om verbonden te blijven met de katholieke Kerk in andere landen, met de wereldkerk en met name met het katholieke leerambt.

We hebben als Kerk een waardevolle geloofsschat ontvangen, en aan ons allen is opgedragen hieraan trouw te blijven en de centrale waarden van evangelie en traditie in nieuwe situaties te beleven en te actualiseren. Een aantal van die belangrijke kernwaarden met betrekking tot Kerk, Eucharistie en ambt willen we in deze brief verder uitdiepen. Zij liggen ten grondslag aan ons beleid, en wij nodigen de lezers uit zich ervoor te openen, hun geloven en denken er door te verrijken en ze vruchtbaar te laten worden in hun handelen. Deze huidige brief bouwt voort op de reeds genoemde bisschoppelijke Brief Nederland
In Christus naam
Herderlijk schrijven over woord, sacrament, ambt en wijding (1 januari 1992)
.

Document

Naam: KERK, EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 8 april 2008
Copyrights: © 2008, SRKK, Utrecht
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam