• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wie wil, dat de vredesster opga en staan blijve boven de maatschappij, geve aan de arbeid de plaats, die hem door God van den beginne af is toegewezen. Als onmisbaar middel voor de beheersing van de wereld, door God tot Zijn glorie gewild, bezit iedere arbeid een onvervreemdbare waardigheid, en tegelijk een innerlijk verband met de vervolmaking van de persoonlijkheid; edele waardigheid en bevoorrechte plaats van de arbeid, die niet in het minst verlaagd wordt door de vermoeienis en de last welke men als gevolg van de erfzonde in gehoorzaamheid en onderwerping aan de wil van God te dragen heeft.
Wie de grote encyclieken van onze voorgangers en onze eigen vorige boodschappen kent, weet heel goed, dat de Kerk niet aarzelt de praktische gevolgtrekkingen te maken, die uit de morelen adeldom van de arbeid voortvloeien en er met heel het aanzien van haar gezag nadruk aan te geven. Die eisen bevatten, behalve een rechtvaardig loon, dat toereikend is voor de behoeften van de arbeider en van zijn gezin, het instandhouden en het volledig uitwerken van een maatschappelijke orde, die een veilig, zij het bescheiden privaat eigendom mogelijk moet maken voor alle klassen van het volk; die voor de kinderen uit de arbeidersklasse welke bijzonder begaafd zijn met gaven van verstand en goeden wil, een hogere vorming moet begunstigen; die de gedachte en de praktische werkzaamheid van de gemeenschapsgeest moet bevorderen in buurtschap, streek, provincie, volk en natie, en die door de tegenstellingen tussen de verschillende belangen en klassen te verzachten aan de arbeiders het gevoel van isolement moet ontnemen door hen de bemoedigende ondervinding te laten opdoen van een echt menselijke en christelijk broederlijke solidariteit.
Het tempo en de omvang van de geen uitstel duldende sociale hervormingen hangt af van het economisch vermogen van iedere afzonderlijke natie. Alleen een verstandige en edelmoedige uitwisseling van krachten tussen sterken en zwakken zal het mogelijk maken een algemene pacificatie tot stand te brengen, zó dat er geen haarden van brand en ontsteking overblijven, waaruit nieuwe rampen zouden kunnen ontstaan.
Er zijn duidelijke tekenen die de gedachte wekken, dat te midden van de gisting van alle vooroordelen en haatgevoelens - onvermijdelijk maar droevig bestanddeel van de huidige acute oorlogspsychose - toch onder de volken het bewustzijn van hun innerlijke onderlinge afhankelijkheid in goed en kwaad niet is uitgedoofd, ja zelfs dat dit bewustzijn levendiger en werkzamer is geworden. Of is het soms niet waar, dat diepe denkers steeds helderder in het verzaken aan nationaal egoïsme en isolement de weg zien, die tot redding voor allen moet leiden, bereid als zij zijn, van hun eigen volken een ernstig aandeel te vragen in de offers, die voor de vestiging van de sociale vrede bij andere volken nodig zijn? Moge deze onze kerstboodschap, gericht tot allen die met goeden wil bezield en edelmoedig van harte zijn, de gelederen van de maatschappelijke kruistocht bij alle natiën aanmoedigen en versterken. En moge God aan hun vreedzame banier de overwinning schenken, die hun edele onderneming verdient!

Document

Naam: CON SEMPRE
Kerstboodschap 1942
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1942
Copyrights: © 1946, Ecclesia Docens 0151, Gooi & Sticht Hilversum
Vert.: F.A.J. Van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam