• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de laatste vijftig jaar heeft het de Kerk in China niet ontbroken aan een overvloedig bloei van roepingen tot het priesterschap en het godgewijde leven. Daarvoor moet men de Heer dank brengen, want het gaat daarbij om een teken van vitaliteit en een motief tot hoop. Vervolgens zijn er in de loop der jaren veel autochtone religieuze congregaties ontstaan: de Bisschoppen en de priesters weten uit ervaring hoe onvervangbaar de bijdrage is van de vrouwelijke religieuzen aan de catechese en aan het parochieleven in al zijn vormen; bovendien is de zorg voor de meest behoeftigen, verleend in samenwerking ook met de plaatselijke burgerautoriteiten, een uitdrukking van die liefde en van dat dienstbetoon aan de naaste die samen het meest geloofwaardige getuigenis vormen van de kracht en de vitaliteit van het Evangelie van Jezus.

Maar ik ben me ervan bewust dat zo'n bloei vandaag de dag vergezeld gaat van niet weinig moeilijkheden. Daarom stelt zich de eis, zowel van een aandachtiger onderscheiden van de roepingen van de kant van de kerkelijke verantwoordelijken, alsook van een diepgaander opvoeding en onderricht van de kandidaten voor het priesterschap en het religieuze leven. Ondanks de schaarste aan middelen die ter beschikking staan, zal men zich er voor de toekomst van de Kerk in China voor moeten inspannen dat een bijzondere aandacht geschonken wordt aan het verzekeren van aan de ene kant de zorg voor de roepingen, en aan de andere kant een meer gedegen vorming in menselijk, geestelijk, filosofisch-theologisch en pastoraal opzicht, te verwezenlijken in de seminaries en in de religieuze instituten.

Wat dit betreft, verdient de vorming tot het celibaat van de kandidaten voor het priesterschap bijzonder vermeld te worden. Het is belangrijk dat zij het celibaat leren beleven en waarderen als een kostbare gave van God en als een bij uitstek eschatologisch teken, dat getuigt van een onverdeelde liefde voor God en voor zijn volk en dat de priester gelijkvormig maakt aan Jezus Christus, Hoofd en Bruidegom van de Kerk. Een dergelijke gave immers "drukt (vooral) de dienst van de priester aan de Kerk in en met de Heer uit " H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen, Pastores Dabo Vobis (25 mrt 1992), 29 en vertegenwoordigt een profetische waarde voor de wereld van vandaag.

Wat vervolgens de roeping tot het religieuze leven betreft: in de actuele context van de Kerk in China is het noodzakelijk dat haar beide dimensies steeds stralender aan het licht treden, dat wil zeggen van de ene kant het getuigenis van de genadegave van de totale toewijding aan Christus door middel van de geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, en van de andere kant het antwoord op de nood aan verkondiging van het Evangelie binnen de hedendaagse historische en sociale omstandigheden van het Land.

Document

Naam: AAN DE KATHOLIEKE KERK IN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA
Soort: Paus Benedictus XVI - Brief
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 27 mei 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 15 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam