• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"GEN"-JONGEREN - JONGEREN VAN EEN NIEUWE GENERATIE

... Jullie bent op weg om te zoeken. Zoeken is eigen aan de jeugd. Nauwelijks opent zich het oog van het bewustzijn voor het toneel van de wereld rondom, of in het gemoed van de jeugd ontwaakt een onrust: ze willen kennen, ze wil vooral proberen; ze wil beproeven.
Zoeken, wat? Zoeken, zoeken!
Dat is een beslissende vraag: zoeken, wat?
Dat is een noodlottige keus, die over jullie lot kan beslissen.

Zoeken, wat? Jullie, jongeren van deze tijd, hebt al een negatief en bijna opstandig antwoord in je hart: we willen niet - zeggen jullie - de wereld zoals ze zich aan ons presenteert! Een vreemd verschijnsel: een wereld, die jullie de mooiste, meest volmaakte, meest genotvolle vruchten van de moderne beschaving aanbiedt, voldoet jullie niet, bevalt jullie niet, ook al profiteren jullie met onverschillige onbevangenheid van de veroveringen, de gemakken de wonderen, die de moderne vooruitgang jullie ter beschikking stelt. Maar een gevoel van kritiek, van bestrijding en zelfs van walging brengt jullie zoeken in deze richting tot stilstaan. Het is een richting, die, jullie buiten je zelf brengt, een vervreemding, omdat het in de grond van de zaak een materialistische, genotzuchtige, egoïstische richting is. Ze betekent geen echte voldoening voor de ziel, ze geeft geen werkelijke oplossing voor de wezenlijke en persoonlijke vraagstukken van het leven. Boven die opvatting van ons bestaan, een opvatting, die tegenwoordig dikwijls overheerst, boven de filosofie van de openbare mening zweeft als een zwaard van Damocles een verschrikkelijke vraag: "Wat helpt het de mens om heel de wereld te winnen, als dit gaat ten koste van zijn ziel?" (Mt. 16, 26). Het is de vraag van Christus, die de goederen van deze zo mooie, rijke en vruchtbare aarde niet ontledigt, maar die ze classificeert in hun vvaarde, een waarde, die geringer is dan die van het ware leven, waarop jullie keus zich richt. Welke keus en waar?

Keuze van Christus
Jullie hebt een andere keus gedaan. Daarom heten jullie Gen - nieuwe generatie. Een keus, die vóór alles bevrijdend is. Bevrijdend van het passieve conformisme, waardoor zo'n groot deel van de hedendaagse jeugd zich laat leiden: conformisme aan de overheersing van het denken van anderen, aan de mode-stromingen in de cultuur en in de gewoonten, aan de aanpassing bij de massa. Hoeveel jongeren denken vrij te zijn, omdat ze zich hebben losgemaakt van de gewoonten en het gezag van het gezinsleven, zonder te merken, dat ze vallen in de boeien van onderwerping aan de willekeur van een groep, van een maatschappelijke stroming, van een opstandig collectief! Jullie psychologie is gebaseerd op een persoonlijke en souvereine daad van vrije beslissing. Dat is de eerste reden van jullie nieuwheid, van jullie kracht, van jullie vreugde.

Wat voor een beslissing? De keuze van Christus.
Hoe komt het, dat jullie Christus hebt kunnen kiezen als Bezieler van jullie bestaan? 0, dat is jullie geheim, dat is de geschiedenis van ieder van jullie! Dat is zeker het resultaat van een ontmoeting, waarin jullie wil, jullie levensinstinct is komen te staan tegenover Een, die niet alleen sterker is dan jullie, maar Een, die zich onmiddellijk heeft geopenbaard met een geheimzinnige betovering van schoonheid, van goedheid, van nabijheid, van gesprek; Een, aan wie het in hoge mate redelijk is zich over te geven als aan de betovering van onweerstaanbare waarheid en onvergelijkelijk geluk.

Hier gaat de Paus na, hoe sommigen onverwacht Christus hebben horen zeggen

... "Wie Mij volgt, wandelt niet in de duisternis" (Joh. 8, 12); anderen werden getroffen door Zijn woord: "Weest niet bang, ik ben het!" (Mc. 6, 50); weer anderen vonden Hem in de naaste, die vroeg: "Geef me te drinken" (Joh. 4, 7.10) - En hoevelen van jullie hebben door middel van het voorbeeld, van de geheimzinnige harmonie tussen woorden en daden, van de nieuwe vreugde, die voortkomt uit de liefde en de waarheid (1 Kor. 13, 6) - hoe velen hebben daardoor de uitnodiging verstaan, hebben de keuze gemaakt, hebben in het getuigenis van de Geest de innerlijke zekerheid ervaren van het eigen, nieuwe bovennatuurlijke leven (Rom. 8, 16).

Twee Oceanen
En zo is het tot een ontmoeting gekomen: Jezus Christus heeft jullie weg gekruist en daarom zijn jullie hier.
Ja, de ontmoeting met Hem: Christus Jezus.
Maar wie is Christus Jezus?
Wat een vraag zonder grenzen!
We zouden kunnen denken, dat je haar al beantwoord hebt. Ja, zeker, als jullie leerlingen, zelfs kinderen van de Kerk bent, dan weet je, wie de Heer Jezus Christus is. Maar wat weten jullie over Hem, hoe kennen jullie Hem? Maar luistert nu naar ons woord, dat we aan Sint Paulus ontlenen: "Aan mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade gegeven om de volken de goede boodschap te verkondigen van Christus' ondoorgrondelijke rijkdom" (Ef. 3, 8).

Welnu, allereerst in Zich is Christus: Gods Woord, dat Mens geworden is; voor ons is Christus: de Zaligmaker van de mensheid. Twee oceanen: de godheid van Jezus Christus en de zending van Jezus Christus in de wereld. Probeert om in een gepaste uitdrukking op te lossen dit eerste wezenlijke aspect van Zijn goddelijke Persoon, levend in de oneindige en alles overtreffende natuur van Gods eeuwig Woord en levend in de Mens Jezus, geboren uit de Maagd Maria door toedoen van de H. Geest, en vervolgens dat tweede aspect: Zijn invoeging in onze kosmos, in onze geschiedenis, in ons lot, in ons leven, in onze intieme omgang Vgl. Bar. 3, 38 en jullie zult het omvattende vermogen van jullie geest zich voelen uitbreiden in een extase van wijsheid, van waarheid en van mysteries die zonder zich volkomen te verzadigen zich zal uitstrekken in alle mogelijke dimensies om zich daarna uit te storten in de liefde, die alle wetenschap te boven gaat Vgl. Ef. 3, 18-19 . Wij zijn van mening, dat jullie, Focolarini, dit dubbele probleem hebt aangepakt: wie is Hij, Christus? en wie is Hij voor ons? En ziedaar: dan is het vuur van het licht, van de geestdrift, van de actie, van de liefde, van het geven van zich zelf en van de vreugde in jullie ontstoken en in een nieuwe innerlijke volheid hebben jullie alles omvat: God, jullie zelf, jullie leven, de mensen, onze tijd, de centrale richting, die aan heel jullie bestaan gegeven moet worden.

Ja, dat is de oplossing, dat is de sleutel, dat is de formule, oud en eeuwig, en, wanneer ze ontdekt is: nieuw. Jullie hebt het aangevoeld en terecht hebben jullie aan jullie beweging de bepaling gegeven van Nieuwe generatie - Gen!

Trouw en consequent

Dus, dierbare jongeren, nieuwe generatie! Jezus Christus ontmoeten, kennen, beminnen en volgen! Dat is jullie program, dat is de samenvatting van jullie spiritualiteit, die jullie door de viering van het Jubileum van het Heilig Jaar wilt versterken in je bewustzijn en vertalen in jullie leven.

Met twee conclusies. Ten eerste: om het geheim van jullie beweging te condenseren in een centrale en vruchtbare gedachte: probeert om Jezus altijd als Meester te hebben. "De enige" heeft Jezus van Zich zelf aan Zijn leerlingen gezegd: "Ge hebt maar één Meester, Christus" (Mt. 23, 8). Mogen jullie het charisma hebben om deze waarheid te begrijpen! Hij is het licht van het denken en de lamp van het leven, Jezus, de Meester!

En dan de tweede conclusie, die we ook horen van de lippen van de Meester Jezus: "Gij zijt allen broeders" (Mt. 23, 8). Mogen jullie de wijsheid en de moed hebben om tot deze conclusie te komen, die de wortel is van de christelijke gemeenschapszin. Dikwijls is het teleurstellend op te merken, hoe velen, die zich volgelingen van het Evangelie noemen, niet in staat zijn om uit het Evangelie zelf een gemeenschapszin af te leiden, die steunt op de liefde. Misschien zijn ze bang, dat ze met alleen het Evangelie als wapen zwak en abstract zullen zijn, ongeschikt in de grote zending om de mensen tot broeders te maken, en denken ze beginselen en hulpkrachten te vinden, als ze de kracht er van gaan zoeken in materialistische en atheïstische scholen, die hun logica en hun energie ontlenen aan de strijd van mensen tegen mensen. Dat zijn surrogaten, die in strijd zijn met de opvoeding van de moderne wereld tot een rechtvaardige en broederlijke gemeenschapszin.

Jullie, nieuwe generatie, weest trouw en consequent. Als je Christus tot je Meester gekozen hebt, vertrouwt je dan toe aan Hem en aan de Kerk, die Hem tot jullie brengt en Hem aan jullie voorhoudt. Toont metterdaad de kracht, die de liefde heeft om te verwezenlijken, de kracht van de sociale liefde, die door de Meester gevestigd is. Ja, het zal een nieuwe ervaring zijn, die een meer rechtvaardige en betere wereld voortbrengt. Het zal een sterke ervaring zijn, die weerstand, offer en misschien heldhaftigheid zal vragen, die zal vragen, dat ook jullie de robuuste en vrijwillige Cyreneërs bent, die hun eigen schouders aanbieden om het kruis van Jezus te dragen. Ja, jullie zult ook moeten lijden met Hem, zoals Hij en voor Hem. Maar, Gen, weest niet bang, weest gerust! Jullie zult jullie heil bewerkt hebben en dat van onze moderne wereld. En altijd, zoals vandaag, zullen jullie goed en gelukkig zijn!

Document

Naam: "GEN"-JONGEREN - JONGEREN VAN EEN NIEUWE GENERATIE
Soort: H. Paus Paulus VI - Homilie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 maart 1975
Copyrights: © 1975, Waarheid en Leven
Bewerkt: 14 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam