• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Volgens Gods heilsplan is Maria de middelares van alle genaden Maar, sedert door het geheim van het kruis het heil van ons geslacht voltrokken is, en de Kerk door Christus' overwinning op aarde gesticht en rechtens is aangesteld om dat heil toe te passen: sindsdien is er voor het nieuwe volk Gods een nieuwe ordening van Gods voorzienigheid ontstaan en van kracht geworden.

Hier moeten wij met diepe eerbied een blik werpen op Gods plannen. Gods eeuwige Zoon wilde tot verlossing en verheffing van de mens de menselijke natuur aannemen. Het was zijn plan, aldus als het ware een mystiek huwelijk met heel de mensheid aan te gaan. Maar dat plan heeft Hij niet ten uitvoer gebracht dan na eerst de volkomen vrije toestemming te bekomen van haar die bestemd was zijn Moeder te worden. Zij vertegenwoordigde in zekere zin de persoon van heel het menselijk geslacht, volgens de bekende en zeer juiste uitspraak van Thomas van Aquino: Bij de boodschap werd gewacht op de toestemming van de Maagd, die de plaats innam van heel de mensheid." H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III, q. XXX.a.1 Bijgevolg mag men met niet minder juistheid en in de volle zin van het woord verzekeren, dat absoluut niets van die overrijke schat van alle genaden, dien de Heer ons gebracht heeft immers: "de genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen;" Vgl. Joh. 1, 17 - dat niets daarvan ons verleend wordt dan door bemiddeling van Maria; zo is de wil van God. Evenals dus niemand tot de opperste Vader kan naderen dan door de Zoon, bijna evenzo kan niemand, tot Christus komen dan door zijn Moeder.

Wat een wijsheid, en tegelijk wat een barmhartigheid straalt er uit in dit plan van God! Wat een aanpassing aan de zwakheid en broosheid van de mens! Immers, al geloven wij aan Gods oneindige goedheid en al prijzen wij haar: toch geloven wij tegelijk aan zijn oneindige rechtvaardigheid die wij vrezen. Dezelfde Jezus, die wij als liefdevolle Verlosser onze wederliefde schenken, omdat Hij zijn Bloed en leven voor ons gegeven heeft, vrezen wij toch ook als onverbiddelijke rechter. Daarom hebben zij, die sidderen bij de gedachte aan hetgeen zij bedreven hebben, zeker een voorspreker en beschermer nodig, die van den ene kant bij God een grote gunst geniet, en van de andere kant zo goedertieren is; dat hij de meest wanhopige zijn bescherming niet weigert, en hen die terneergeslagen liggen opbeurt om van God vergiffenis te verkrijgen. Welnu, ziedaar de taak die juist Maria op heerlijke wijze volbrengt. Zij is machtig, de Moeder van de almachtige God; maar - en dat spreekt zoeter taal - zij is bereidwillig, uiterst goed, uiterst barmhartig. Als zodanig heeft God haar ons gegeven. Juist omdat Hij haar uitverkoos tot Moeder van zijn eengeborene heeft Hij haar waarlijk een moederhart gegeven, dat slechts van liefde en vergiffenis spreekt. Als zodanig heeft Jezus Christus haar door zijn eigen gedrag aan ons getoond, door uit eigen beweging aan Maria, als een zoon aan zijn moeder, onderdanig en gehoorzaam te willen zijn. Als zodanig heeft Hij haar aan het kruis plechtig aangewezen, toen Hij het mensdom in heel zijn omvang in de persoon van zijn leerling Johannes aan haar zorgen en haar liefde toevertrouwde. Als zodanig ten slotte heeft zij zelf zich gegeven, zij aanvaardde met grote edelmoedigheid die erfenis van haar stervende Zoon, die Hij door mateloos lijden had verworven, en begon onmiddellijk jegens allen haar moederplichten te vervullen.

Document

Naam: OCTOBRE MENSE
Over de viering van de oktobermaand (Rozenkransgebed)
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 22 september 1891
Copyrights: © Ecclesia Docens - Uitg. Gooi en Sticht
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam