• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In diepe verbondenheid met iedere broeder en zuster in het geloof en bezield door een oprechte vriendschap met allen, wil ik het Evangelie van het leven heroverwegen en verkondigen, als schittering van de waarheid die de gewetens verlicht, als helder licht dat de verduisterde blik geneest, als onuitputtelijke bron van standvastigheid en moed om de steeds nieuwe uitdagingen tegemoet te treden die wij tegenkomen op onze weg.

En terwijl ik terugdenk aan de rijke ervaring die we opdeden tijdens het Jaar van het Gezin, kijk ik, a.h.w. in gedachten de brief aanvullend die ik 'aan iedere concrete familie van welke streek ter wereld ook' H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 4 gericht had, met nieuw vertrouwen naar alle huisgemeenschappen en wens ik dat op ieder niveau de taak van allen hernomen of versterkt wordt om het gezin te steunen, opdat ook vandaag - zij het ook midden in talrijke moeilijkheden en ernstige dreigingen - het gezin altijd, volgens het plan van God, behouden blijft als "heiligdom van het leven". H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 39.

Aan alle leden van de Kerk, volk van het leven en voor het leven, richt ik een zeer dringende uitnodiging om samen aan deze onze wereld nieuwe tekenen van hoop te geven, terwijl wij bewerken dat de gerechtigheid en solidariteit groeien en een nieuwe cultuur van het menselijk leven doorbreekt voor de opbouw van een authentieke beschaving van de waarheid en van de liefde.

De Kerk heeft het Evangelie ontvangen als aankondiging en bron van vreugde en heil. Ze heeft het ontvangen als een geschenk van Jezus die door de Vader werd gezonden 'om aan de armen de Blijde Boodschap te brengen' (Lc. 4, 18). Ze heeft het door de Apostelen ontvangen, die door Hem uitgezonden werden in de hele wereld Vgl. Mc. 16, 15 Vgl. Mt. 28, 19-20 . De Kerk, die ontstond uit deze evangeliserende activiteit hoort in zichzelf iedere dag het waarschuwende woord van de Apostel: 'Wee mij, wanneer ik het Evangelie niet verkondig' (1 Kor. 9, 16). 'Evangeliseren - schreef Paulus VI - is, inderdaad, de genade en de eigenlijke roeping van de Kerk, haar diepste identiteit. Zij bestaat om te evangeliseren' H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 14.

Evangelisatie is een wereldwijde en dynamische actie, waardoor de Kerk deelneemt aan de profetische, priesterlijke en koninklijke zending van de Heer Jezus. Daarom is zij onscheidbaar verbonden met de dimensies van verkondiging, viering en dienst van naastenliefde. Het is een ten diepste kerkelijk handelen, dat allen aantrekt die op de verschillendste manieren voor het Evangelie werkzaam zijn, ieder naar zijn talenten en zijn ambt.

Dat geldt ook voor de verkondiging van het Evangelie van het leven, een wezenlijk bestanddeel van het Evangelie dat Jezus Christus is. Wij staan in dienst van dit Evangelie, gedragen door het besef dat wij het als een gave ontvangen hebben en uitgestuurd zijn om het aan de hele mensheid 'tot aan de grenzen van de aarde' (Hand. 1, 8) te verkondigen. Nederig en dankbaar beseffen wij dat wij het volk van het leven en voor het leven zijn en zo presenteren wij ons aan iedereen.

De aankondiging van de engel aan Maria wordt omkleed met deze geruststellende woorden: 'Vrees niet, Maria' en 'Bij God is niets onmogelijk' (Lc. 1, 30.37). Het hele leven van de Moedermaagd wordt immers ingeweven in de zekerheid dat God haar nabij is en dat Hij haar met zijn welwillende zorg vergezelt. Hetzelfde gebeurt met de Kerk, die 'een plaats' vindt, 'bereid door God' (Openb. 12, 6) in de woestijn, de plaats van beproeving, maar ook van de openbaring van Gods liefde voor zijn vol Vgl. Hos. 2, 16 . Maria is een levend woord van troost voor de Kerk in haar strijd tegen de dood. Doordat zij ons de Zoon laat zien, verzekert de Kerk ons dat in Hem de krachten van de dood reeds verslagen zijn: 'Dood en leven streden een wonderbaarlijke strijd. De Aanvoerder van het leven, die stierf, heerst nu levend' Romeins missaal, Sequentie voor Paaszondag..

Het geslachte Lam is levend, draagt de sporen van zijn Lijden in de schittering van de Verrijzenis. Hij alleen beheerst alle gebeurtenissen van de geschiedenis: hij open haar 'zegels Vgl. Openb. 5, 1-10 en verkondigt (in de tijd en boven de tijd) de macht van het leven over de dood. In het 'nieuwe Jeruzalem', die nieuwe wereld waarheen de menselijke geschiedenis onderweg is, 'zal de dood niet meer zijn, geen rouw, geen klacht, geen lijden, want wat vroeger was, is voorbij' (Openb. 21, 4).

En terwijl wij, het pelgrimerende volk, het volk van het leven en voor het leven, vol vertrouwen op weg zijn naar 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde' (Openb. 21, 1), kijken wij naar Haar die voor ons 'een teken van zeker hoop en troost' is 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 68.

O Maria,
dageraad van de nieuwe wereld,
Moeder van de levenden,
U vertrouwen wij de zaak van het leven toe:
o Moeder, zie neer op het grote aantal
kinderen die niet geboren mogen worden,
armen die het moeilijk hebben om te leven,
mannen en vrouwen die slachtoffer zijn van bruut geweld,
ouderen en zieken die gedood worden uit onverschilligheid
of uit zogenaamd medelijden.
Geef dat allen die geloven in uw Zoon
het Evangelie van het leven
verkondigen met oprechtheid en liefde
aan de mensen van onze tijd.
Verkrijg voor hen de genade dat Evangelie te aanvaarden
als een steeds nieuw geschenk,
de vreugde om het te vieren,
dankbaar, hun leven lang,
en de moed om er resoluut van te getuigen,
om samen met alle mensen van goede wil
de beschaving van de waarheid en de liefde op te bouwen,
tot lof en eer van God, de Schepper en Vriend van het leven.

Gegeven te Rome, bij Sint Pieter, op 25 maart, het Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, in het jaar 1995, het zeventiende van mijn Pontificaat.

Paus Johannes Paulus II

Document

Naam: EVANGELIUM VITAE
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1995
Copyrights: © 1995 Katholiek Nieuwsblad, Den Bosch
Bewerkt: 7 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam