• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een zekere deelname van de mens in de heerschappij van God is ook zichtbaar in de specifieke verantwoordelijkheid die hem gegeven is voor het menselijk leven als zodanig. Het is een verantwoordelijkheid die haar hoogtepunt bereikt in de schenking van het leven door de voortplanting door man en vrouw in het huwelijk, zoals het Tweede Vaticaans Concilie leert: 'God zelf die gezegd heeft: 'het is niet goed voor de mens, dat hij alleen blijft (Gen. 2,18) en die 'in het begin de mens als man en vrouw gemaakt heeft' (Mt. 19, 4), heeft in zijn wil om de mens op een wel bijzondere wijze deel te laten nemen in zijn eigen scheppingswerk, man en vrouw gezegend, zeggend 'weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u' (Gen. 1, 28) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 50.

Door te spreken van 'een zekere speciale deelname' van man en vrouw in het 'scheppingswerk' van God, wil het Concilie duidelijk maken dat het krijgen van een kind een gebeurtenis is die diep menselijk is en vol godsdienstige betekenis, omdat ze beide echtgenoten betreft die 'een vlees' (Gen. 2, 24) vormen, en God die zich tegenwoordig stelt. Zoals ik in mijn brief H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Gratissimam sane
Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin
(2 februari 1994)
(Aan de Gezinnen) schreef: 'Als uit de echtelijke eenheid van de twee een nieuwe persoon geboren wordt, brengt deze zelf een bepaald beeld van en een bepaalde gelijkenis met God met zich: de afkomst van de persoon staat gegrift in de biologie van de voortplanting zelf. Als we beweren dat de echtgenoten als ouders met de Schepper meewerken in de ontvangenis en de geboorte van een nieuw menselijk wezen, hebben we het niet alleen over de biologische wetten. Integendeel, we willen beklemtonen dat God zelf aanwezig is in het menselijk vader- en moederschap, op geheel andere wijze dan Hij aanwezig is bij alle andere voortplanting 'op aarde'. God is inderdaad alleen de bron van dat 'beeld en die gelijkenis' die eigen zijn aan het menselijk wezen en die bij de schepping werden geschonken. Voortplanting is de voortzetting van de schepping' H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 9 Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over sommige valse meningen die de grondslagen van de Katholieke leer dreigen te ondermijnen, Humani Generis (12 aug 1950), 42

Dit is wat de Bijbel leert in een directe en welsprekende taal wanneer hij vertelt van de vreugdevolle uitroep van de eerste vrouw 'de moeder van alle levenden' (Gen. 3, 20). Zich bewust van Gods tussenkomst, roept Eva uit: 'Ik heb een man gekregen met de hulp van de Heer' (Gen. 4, 1). Daarom wordt bij de voortplanting, door de schenking van het leven van ouders aan kind, Gods eigen beeld en gelijkenis doorgegeven, dankzij de schepping van de onsterfelijke ziel / Animas enim a Deo immediate creari catholica fides nos retinere iubet Paus Pius XII, Encycliek, Over sommige valse meningen die de grondslagen van de Katholieke leer dreigen te ondermijnen, Humani Generis (12 aug 1950). Het begin van het 'boek van het nakomelingschap van Adam' drukt het als volgt uit: 'Toen God de mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis met God. Man en vrouw schiep Hij hen, en Hij zegende hen en noemde hen mens op de dag dat zij geschapen waren. Toen Adam honderddertig jaar was, werd hij de vader van een zoon die op hem leek en zijn beeld was, en noemde hem Seth' (Gen. 5,1-3). Precies in hun rol van medewerkers met God die zijn beeld doorgeeft aan het nieuwe schepsel zien we de grootheid van echtparen die bereid zijn 'mee te werken met de liefde van de Schepper en de Verlosser, die door hen zijn eigen familie dag na dag zal uitbreiden en verrijken' 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 50 H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 28

Daarom prees bisschop Amphilochius 'het heilig huwelijk, gekozen en verheven boven alle andere aardse gaven' als 'de verwekker van de mensheid, de schepper van beelden van God'. H. Amphilochius van Iconium, Homilieën. II, 1; CCSG 3,39.

Zo worden man en vrouw, verenigd in het huwelijk, deelgenoten in een goddelijke onderneming: door de voortplantingsdaad wordt Gods gave ontvangen en opent zich een nieuw leven naar de toekomst.

Maar aan gene zijde van de specifieke zending van de ouders betreft de taak van het opnemen en dienen van het leven iedereen; en deze taak moet bovenal vervuld worden voor het leven wanneer het op zijn zwakst is. Het is Christus zelf die ons hieraan herinnert wanneer Hij vraagt om bemind en gediend te worden in zijn lijdende broeders en zusters: de hongerigen, de dorstigen, de vreemdelingen, de naakten, de zieken, de gevangenen(...) Wat men ieder van hen doet, doet men aan Christus zelf Vgl. Mt. 25, 31-46 .

Document

Naam: EVANGELIUM VITAE
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1995
Copyrights: © 1995 Katholiek Nieuwsblad, Den Bosch
Bewerkt: 7 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam