• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT DE DEELNEMERS AAN HET "INTERNATIONAL FORUM ON ACTIVE AGING"

Met grote vreugde heet ik u allen welkom, die het internationaal forum in Gastel Gandolfo hebt georganiseerd over het actieve oud worden. Dit is een initiatief - heeft men mij gezegd - dat door de Opera Pia International tor Active Aging is genomen in samenwerking met het Fonds van de Verenigde Naties voor bevolkingsactiviteiten en in overleg met het Centrum voor sociale ontwikkeling en humanitaire aangelegenheden, en met de steun van talrijke bisschoppen.

U allen bent bezig hulde te brengen aan de mensheid die oud wordt, de derde leeftijd. De aandacht en belangstelling van de kerk voor deze categorie personen spoort ons aan uw ijverig initiatief in het licht te stellen. En ik neem vandaag graag de gelegenheid waar om enkele korte beschouwingen te wijden aan een onderwerp, dat u juist met grote inzet probeert te verdiepen.

Dat de samenleving zich duidelijker bewust wordt van het bestaan van de bejaarden en hun levensomstandigheden is op zich reeds een positief feit. Het vaststellen van de huidige situatie van miljoenen van onze broeders, die menselijke wezens zijn zoals wij, kan ons alleen maar overtuigen van de noodzaak hun menselijke groei te bevorderen en geeft ons inzicht in de ingrepen die moeten worden gedaan en de middelen die moeten worden aangewend, zodat veel levens menselijker kunnen worden gemaakt.

Belangstellen in het oud worden wil zeggen, zich er rekenschap van geven hoezeer de bejaarden deel uitmaken van het plan van God voor de wereld door hun speciale zending te vervullen, hun eigen bijdrage te leveren, hun problemen op te lossen en hun lasten te dragen.

Onze inspanningen concentreren op het zoeken van een waardige menselijke dimensie voor het leven van de bejaarden, brengt ons ertoe gebieden te ontdekken waar een daadwerkelijke menselijke groei kan worden verwezenlijkt; het helpt ons in te zien waardeaandacht op zou moeten worden gevestigd om de levensomstandigheden van de bejaarden op het huidige moment vooruit te kunnen doen gaan.

Met geestdrift geeft de katholieke kerk haar steun aan de inspanningen die de bejaarden zelf aanmoedigen met werkelijkheidszin en opgeruimdheid de rol te beschouwen welke God hun heeft toegewezen: met de wijsheid en ervaring van hun jaren zijn ze een periode van buitengewone genade binnengegaan met nieuwe gelegenheden tot gebed en verbondenheid met de Heer. Zij bezitten nu een nieuwe geestelijke kracht waarmee zij anderen kunnen dienen en hun leven aan de Heer, de bron van het leven, kunnen aanbieden.

Bovendien verdienen de pogingen die ernaar streven de programma's voor de bejaarden te bevorderen en te steunen, onze onvoorwaarde1ijke bijval. De leer van Christus is duidelijk: wat voor zijn broeders wordt gedaan, is voor Hem gedaan Vgl. Mt. 25, 40 , en de waarde ervan moet in dit licht worden gezien.

Bijdragen aan het mobiliseren van de krachten ten bate van de bejaarden is een ander doel dat de moeite waard is na te streven: de initiatieven steunen, die de inspanningen van de wetenschap moeten dragen om het lijden van de bejaarden te verlichten; hun recht op leven en de volheid ervan verdedigen; aan hun behoeften tegemoet komen; dat alles maakt deel uit van de horizon welke zich voor mannen en vrouwen van onze tijd opent. 

Het is van groot belang de zending van de bejaarden te verkondigen, en daarom hun bijzondere rol op het gebied van het menselijk samenleven te bevorderen.

De bejaarden moeten een actief deel van het sociale toneel worden; hun bestaansvolheid vindt haar betekenis in de schepping van God en in het functioneren van de samenleving. Het leven van de bejaarden helpt ons de schaal van menselijke waarden te verhelderen; het laat de continuïteit van de generaties zien en toont op bewonderenswaardige wijze de onderlinge afhankelijkheid in het volk Gods.

De bejaarden hebben bovendien het charisma om de generatiekloven te overbruggen nog voor ze ontstaan. Hoeveel kinderen hebben begrip en liefde gevonden in de ogen, de woorden en de liefkozingen van bejaarden! En hoeveel bejaarde personen hebben graag de geïnspireerde woorden van de bijbel onderschreven dat 'de kindskinderen de kroon zijn van oude mensen' (Spr. 17, 6).

De hulp aan bejaarden benadrukken wil zeggen, de bejaarde zelf gevoelig maken voor en van de rijkdommen overtuigen welke de samenleving in hemzelf bezit, rijkdommen die zij niet altijd waardeert. De bejaarde kan de wereld verrijken door gebed en raad: zijn aanwezigheid vervult het huis; zijn buitengewoon evangelisatievermogen door woord en voorbeeld en door bijzondere werkzaamheden die passen bij zijn aanleg, zijn een kracht voor de kerk, wanneer zij worden begrepen of evenredig benut. Een beschrijving van de positieve aspecten van de derde leeftijd zou plaats kunnen bieden aan uitvoerige overwegingen.

Zich bezighouden met het 'actieve oud worden' is een werk waaraan door mannen en vrouwen uit de hele wereld wordt deelgenomen. Uit deze belangstel! ing komen creatieve activiteiten voort door, met en van de bejaarden, die van nut kunnen blijken voor een samenleving welke meer op maat van mensen is, en voor een vernieuwde beschaving die de oorsprong zal kunnen zijn van een grotere band van liefde en van een gemeenschap van hoop en vrede.

Het is mijn vurige wens, dat uw initiatief en andere soortgelijke initiatieven, in de wereld een grotere belangstelling voor de bejaarden kunnen wekken. Bij voorbaat spreek ik met gevoelens van bijzondere verwachting vurige wensen uit voor de 'Wereldassemblee van de Verenigde Naties over de bejaarden' die in 1982 wordt gehoudenen welke wij proberen te steunen met deze besprekingen.

In verband met het katholieke geloof gaan mijn gedachten naar alle bejaarden van de kerk die opgeruimd en met vreugde een voorbeeld geven van vurig christelijk leven, terwijl zij tegelijk het mysterie van de dood tonen te verstaan, hem met werkelijkheidszin aanvaarden, maar hem radicaal omvormen in het paasmysterie van de Heer Jezus. Mijn gedachten gaan uit naar allen die de last van ziekte en ontbering dragen, naar hen die eenzaamheid, verwaarlozing en angst verduren. In het gebed en met broederlijke liefde vertrouw ik al deze mensen toe aan het hart van Jezus, bron van alle troost, aan het hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis. Ik vraag God door de voorspraak van onze gezegende moeder Maria, u bij uw inspanningen te steunen, en u allen en hen die de bejaarden liefhebben en helpen te zegenen.

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN HET "INTERNATIONAL FORUM ON ACTIVE AGING"
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 5 september 1980
Copyrights: © 1982, Teksten uit de R.K. Kerk (5), uitg. De Horstink, Amersfoort
Vert.: Archief van de Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam