• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Particuliere Synode heeft ook besloten dat de Bisschoppen alles in het werk zullen stellen, 'opdat de "Communio" tussen hen, zowel affectief als effectief, zich kan verdiepen van dag tot dag en om te verhinderen dat men hen zal beschouwen als onderling verdeeld'. Bisschoppensynodes, Besluiten Bijzondere Synode van Bisschoppen van Nederland (31 jan 1980), 14 Het is voor mij, als uw broeder in het Bisschopsambt, een speciale behoefte u aan te moedigen in uw streven naar een waarachtige en diepe collegialiteit, die van zulk vitaal belang is voor het vervullen van de talrijke en moeilijke taken welke u in de huidige omstandigheden zijn opgelegd.

In mijn toespraak te Amersfoort op 14 mei 1985 heb ik opgemerkt dat het leergezag van de waarheid uitgeoefend moet worden onder de inspiratie en stuwing van de liefde: 'veritatem farcere in caritate'. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de Nederlandse Bisschoppen (14 mei 1985), 6 Het is uw taak de geloofswaarheid te verkondigen en te 'doen' met een waarachtige liefde voor de mens, met oprechte eerbied voor zijn vrijheid, waarin hij juist beeld van God is Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. 1-11 proloog, en voor zijn persoonlijk geweten, dat 'de meest verborgen kern is en het heiligdom van de mens, waar hij alleen is met God, wiens stem binnen in hem weerklinkt'. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 16 Zoals de Heer gedaan heeft, die het geknakte riet niet heeft gebroken en de smeulende vlaspit niet gedoofd Vgl. Mt. 12, 20 en op zoek is gegaan naar het afgedwaalde schaap. Vgl. Mt. 18, 12-13 Maar het is evenzeer uw taak werkelijk het geloof te verkondigen, 'te pas en te onpas' (2 Tim. 4, 2). Wijzend op de voorbeeldige figuur van de heilige Servatius heb ik in mijn toespraak te Amersfoort gevraagd: 'Welke Bisschop voelt niet, dat hij van hem moet leren om waakzaam, duidelijk en precies te zijn in het uiteenzetten en verdedigen van de geopenbaarde waarheid, waarvan de kerk de behoedster is? En welke Bisschop zal niet uit het voorbeeld van deze medebroeder uit vroegere tijden nieuwe moed willen putten voor het vervullen van de taak om het ware geloof ten volle en in heel zijn zuiverheid te verkondigen?'. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de Nederlandse Bisschoppen (14 mei 1985), 2 De plicht van de Bisschop om de objectieve waarheid te verkondigen is meer dan ooit noodzakelijk in de huidige wereld 'van een ongebreideld subjectivisme van het geweten en van een relativisme, dat sterk bevorderd wordt door de media en de pluriformiteit van de maatschappij' H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Ontmoeting met maatschappelijke organisaties, De mens telt - Goede vorming van het geweten (12 mei 1985), 3 , juist dus ook om het geweten te vormen, dat niet kan ontkomen aan dwaling als het niet geleid wordt door de objectieve maatstaf van de goddelijke openbaring, op authentieke wijze voorgehouden en uitgelegd door het kerkelijke leergezag, en ook om de mens te brengen tot een goed gebruik van zijn vrijheid.

Het lijkt onvermijdelijk dat bij het afwegen van de factoren die een concrete situatie bepalen, zeker wanneer die situatie moeilijk en gecompliceerd is, de meningen over het praktische handelen, waarbij de eisen van de waarheid niet te kort mogen doen aan die van de liefde en omgekeerd, kunnen verschillen, des te makkelijker omdat de situatie en mogelijkheden in de diverse bisdommen zeer verschillend kunnen zijn. Dan zal het nodig zijn de onderlinge 'communio' te bewaren en te versterken, met name door 'gelegenheden te zoeken voor gemeenschappelijk gebed en gemeenschappelijke vieringen' Bisschoppensynodes, Besluiten Bijzondere Synode van Bisschoppen van Nederland (31 jan 1980), 14, want de 'communio', ook en vooral die tussen de Bisschoppen zelf, is in diepste werkelijkheid de gemeenschap van het geloof die niet alleen het resultaat kan zijn van menselijke inspanningen, maar de genade nodig heeft van de drie-ene God, waarvan de belangrijkste bronnen het gebed en de viering van de sacramenten zijn.

Document

Naam: AD LIMINA-BEZOEK NEDERLANDSE BISSCHOPPEN 1988 - AFSLUITING
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 januari 1988
Copyrights: © 1988, Waarheid en Leven
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam