• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is voor mij een grote vreugde en troost te mogen constateren dat in de afgelopen vijf jaren niet onbelangrijke vooruitgang is gemaakt op de weg naar een meer volmaakte 'communio', zowel binnen de gemeenschap van de Kerk in Nederland zelf als in haar betrekkingen met de wereldkerk, waarvan het zichtbare centrum de Stoel van Petrus is. Wat dit laatste betreft staat mij uiteraard op de eerste plaats mijn eigen pastorale bezoek in Nederland voor de geest, in mei 1985, dat mij de gelegenheid gegeven heeft mijn genegenheid en vriendschap voor uw land en volk te verdiepen, 'want de vriendschap ontstaat en groeit door echt met anderen kennis te maken, die altijd anders blijken te zijn dan men gedacht had'. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Bij aankomst op het vliegveld Welschap - Eindhoven (11 mei 1985), 2 Ik heb iets mogen proeven van de geheel eigen schoonheid van de Nederlanden, van de werklust en ondernemingszin van de Nederlanders, van hun eeuwenlange traditie van vrijheid en tolerantie, van hun rijke cultuur en geschiedenis. Het bezoek heeft mij vooral de gelegenheid gegeven de Kerk in uw vaderland beter te leren kennen. Het heeft zijn fundamentele reden gevonden in het wezen zelf van de kerk van Christus, die tegelijk wereldkerk en particuliere kerk is. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Bij aankomst op het vliegveld Welschap - Eindhoven (11 mei 1985), 3 Door samen ons geloof te vieren, 'ons gemeenschappelijk geloof, het uwe zowel als het mijne' Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Via radio en televisie, Tot de Nederlandse geloofsgemeenschap over het aanstaande bezoek (9 apr 1985) hebben wij tot uitdrukking willen brengen dat wij eenzelfde kerkelijke gemeenschap vormen rondom de legitieme kerkelijke leiders.

Een bijzonder sterk moment van 'communio', niet alleen van de Kerk van Nederland met de wereldkerk, maar ook van de pelgrimerende Kerk met de hemelse Kerk, een diepe ervaring van 'communio sanctorum', was de H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Titus Brandsma - Zaligverklaring
(3 november 1985)
op 3 november 1985. Hoe actueel en voorbeeldig blijft zijn figuur voor de Kerk in uw vaderland: 'onvoorwaardelijk trouw aan zijn roeping en aan de kloosterlijke observantie, gehoorzaam aan de opvolgers van de apostelen, de bisschoppen, en aan de opdracht die zij hem gaven en die hem tot de marteldood voerde, vol liefde voor allen, ook voor zijn vijanden, onkreukbaar in zijn wetenschappelijke arbeid, geheel overtuigd van de noodzaak van echt katholiek onderwijs en een waarachtig katholieke pers, onverzettelijk in zijn strijd tegen een ideologie die de beginselen van het geloof en de moraal aantastte'. H. Paus Johannes Paulus II, Audiƫntie, Titus Brandsma - Tot Nederlandse, Duitse en Italiaanse pelgrims na de Zaligverklaring van (4 nov 1985)

Uwerzijds hebt u de band tussen uw Kerk en de wereldkerk bevorderd door uw contacten met de verschillende congregaties en andere instanties van de Heilige Stoel, vooral in deze dagen van uw bezoek 'Ad Limina'.

Ik wil verder wijzen op wat u in de afgelopen vijf jaren ondernomen hebt ook tot versterking van de 'communio' binnen uw eigen kerkgemeenschap in Nederland, zowel op diocesaan als op landelijk niveau. Eerst denk ik aan de oprichting van nieuwe seminaries en convicten voor de theologische en geestelijke vorming van toekomstige priesters. Door de Particuliere Synode is de wezenlijke noodzaak van het gewijde priesterschap benadrukt en het besluit genomen om een actieve pastoraal te bevorderen met het oog op roepingen tot het priesterschap. Vgl. Bisschoppensynodes, Besluiten Bijzondere Synode van Bisschoppen van Nederland (31 jan 1980), 22 Het is bemoedigend te constateren dat aan dit besluit uitvoering gegeven wordt en dat dit zijn eerste veelbelovende vruchten begint af te werpen. Een echte gemeenschap van geloof is immers niet mogelijk zonder bedienaren van het Woord en de Sacramenten van het geloof.

Ik denk hier ook aan uw benoemingenbeleid dat aan de geloofsgemeenschap de garantie wil geven dat belangrijke functies binnen die gemeenschap vervuld worden door personen op wier geloof men kan vertrouwen. U hebt ook, gezamenlijk en afzonderlijk, documenten gepubliceerd welke de gelovigen moeten helpen om tot een betere kennis te komen van de Katholieke geloofsleer, zoals de brieven over lijden en sterven en over het oecumenisme. Speciaal wil ik de Latijns-Nederlandse uitgave van het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
vermelden, die gepubliceerd is in opdracht van de Belgische en de Nederlandse Bisschoppenconferentie en ongetwijfeld zal bijdragen tot bevordering van een gemeenschappelijke kerkelijke discipline, die ook beter communiceert met de discipline van de wereldkerk.

Vervolgens wil ik met nadruk uw persoonlijke inspanningen vermelden voor veelvuldige en broederlijke contacten met de gelovigen in de parochies en de kerkelijke organisaties en met name ook met uw medewerkers, de priesters, om zo tot een betere 'communio' te komen tussen de herders, dienaren van Jezus Christus ten dienste van de kerkgemeenschap Vgl. Bisschoppensynodes, Besluiten Bijzondere Synode van Bisschoppen van Nederland (31 jan 1980), 3, en de gemeenschap zelf, "die het uitverkoren geslacht is, het koninklijke priesterschap, de heilige natie, Gods eigen volk". Vgl. 1 Pt. 2, 9

Document

Naam: AD LIMINA-BEZOEK NEDERLANDSE BISSCHOPPEN 1988 - AFSLUITING
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 januari 1988
Copyrights: © 1988, Waarheid en Leven
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam