• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In feite is het Evangelie dat Ireneüs preekte het Evangelie dat hij van Polycarpus had ontvangen, de bisschop van Smyrna, en gaat het Evangelie van Polycarpus terug op de apostel Johannes, van wie Polycarpus een leerling was. Zo is het ware onderricht niet dat, wat door intellectuelen uitgevonden is, hoog verheven boven het eenvoudige geloof van de Kerk. Het ware geloof is het geloof dat door de bisschoppen wordt doorgegeven, die het langs een ononderbroken keten van de Apostelen ontvangen hebben. Deze hebben niets anders geleerd dan juist dit eenvoudige geloof, dat ook de ware diepte is van de openbaring van God.

Er bestaat dus - zegt ons Ireneüs - geen geheime leer achter het Credo van de Kerk. Er bestaat geen superieur christendom voor intellectuelen. Het openlijk beleden geloof van de Kerk is het gemeenschappelijk geloof van allen. Alleen dít geloof is apostolisch, komt van de apostelen, dat wil zeggen van Jezus en van God. Hangen zij dit geloof aan, dat openlijk door de Apostelen aan hun opvolgers is doorgegeven, dan moeten de christenen zich houden aan wat de Bisschoppen zeggen, moeten zij in het bijzonder acht slaan op het onderricht van de Kerk van Rome, die de voorrang heeft en de oudste is. Deze Kerk heeft, vanwege haar oudheid, de meeste apostoliciteit. Zij ontleent immers haar oorsprong aan de steunpilaren van het apostelcollege, Petrus en Paulus. Met de kerk van Rome moeten alle kerken overeenstemmen en in haar de norm erkennen van de ware apostolische traditie, van het gemeenschappelijke geloof van de Kerk.

Met zulke argumenten, hier heel kort samengevat, weerlegt Ireneüs vanuit de fundamenten de pretenties van deze gnostici, van deze intellectuelen. Op de eerste plaats: zij bezitten geen waarheid die hoger zou zijn dan die van het gemeenschappelijk geloof, want wat zij zeggen heeft geen apostolische oorsprong, is door hun zelf uitgevonden. Op de tweede plaats zijn het heil en de waarheid niet het privilege en het monopolie van enkele weinigen, maar allen kunnen die bereiken door middel van de prediking van de Apostelen, en vooral van de Bisschop van Rome.

In het bijzonder legt Ireneüs zich er op toe - steeds in polemiek met het "geheime" karakter van de gnostiek en wijzend op de vele en onderling tegenstrijdige resultaten ervan - het authentieke begrip van de apostolische Traditie of Overlevering uit te leggen, dat wij in drie punten kunnen samenvatten.

 1. De apostolische Overlevering is "openbaar", niet privé of geheim. Voor Ireneüs bestaat er geen twijfel dat de inhoud van het door de Kerk doorgegeven geloof die is, die zij van de Apostelen en van Jezus, de Zoon van God, heeft ontvangen. Er bestaat geen andere onderricht dan dit. Voor wie dus de ware leer wil kennen, volstaat "de Overlevering die van de Apostelen komt en het geloof dat de mensen is verkondigd": overlevering en geloof "die ons hebben bereikt doormiddel van de opvolging van de bisschoppen" H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. III, 3, 3-4. Zo vallen dus het persoonlijke beginsel, namelijk de opvolging van de Bisschoppen, en het leerstellige beginsel, namelijk de apostolische Overlevering, samen.
 2. De apostolische Overlevering is "één". Terwijl namelijk het gnosticisme onderverdeeld is in een veelvoud aan sekten, is de Overlevering van de Kerk één wat betreft haar fundamentele inhoud, die Ireneüs, zoals we hebben gezien, juist de regula fidei of veritatis noemt - de regel van het geloof of van de waarheid - en wel omdat zij één is, eenheid schept doorheen de volkeren, door de verschillende culturen, de verschillende volkeren heen; omdat zij een gemeenschappelijke inhoud heeft als de waarheid, ondanks de verscheidenheid aan talen en culturen. Ireneüs heeft daarover een kostbare zin in het boek H. Ireneüs van Lyon
  Adversus Haereses
  Tegen de ketters ()
  : "De Kerk bewaart, ofschoon zij over de hele wereld uitgezaaid is, met zorg (het geloof van de Apostelen), als bewoonde zij één en hetzelfde huis; op dezelfde manier gelooft zij in deze waarheden, als had zij één enkele ziel en één en hetzelfde hart; in volledige overeenstemming verkondigt en onderricht zij deze waarheden en geeft zij ze door als had zij één enkele mond. De talen van de wereld zijn verschillend, maar de kracht van de Overlevering is één en dezelfde: de Kerken in de Duitse landen hebben geen ander geloof ontvangen, noch geven zij een ander geloof door. Dat geldt ook van de Kerken die in de Spaanse landen gesticht zijn of onder de Kelten of in de Oosterse gebieden of in Egypte of in Libië of in het centrum van de wereld" H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. I, 10, 1-2. Op dat moment, we zijn dan in het jaar 200, ziet men al de universaliteit van de Kerk, haar katholiciteit en de eenmakende kracht van de waarheid, die deze zo verschillende werkelijkheden, van Duitsland, tot Spanje, Italië, Egypte en Libië, verenigt in de ons door Christus geopenbaarde waarheid.
 3. De apostolische Overlevering is, zoals hij dat in de Griekse taal zegt waarin hij zijn boek geschreven heeft, "pneumatisch", dat wil zeggen "geestelijk", door de Heilige Geest geleid; in het Grieks heet geest: pneuma. Het gaat immers niet om een geloofsoverdracht die toevertrouwd is aan meer of minder geleerde mensen, maar aan de Geest van God die er de betrouwbaarheid van garandeert. Dit is het "leven" van de Kerk, datgene wat de Kerk steeds weer fris en jong maakt, dat wil zeggen vruchtbaar in talrijke charisma's. Kerk en Geest zijn voor Ireneüs onafscheidelijk: "Dit geloof", zo lezen we weer in het derde boek van H. Ireneüs van Lyon
  Adversus Haereses
  Tegen de ketters ()
  , "hebben wij van de Kerk ontvangen en wij behoeden het: het geloof wordt, als een kostbaar erfgoed dat in een waardevol vat wordt bewaard, door het werk van de Geest van God steeds opnieuw jong en verjongt ook het vat dat het bevat... Waar de Kerk is, daar is de Geest van God; en waar de Geest van God is, daar is de Kerk en elke genade" H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. III, 24, 1.

Document

Naam: H. IRENEüS VAN LYON
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 28 maart 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, nummering en indeling van de alinea’s: Past. Chr. v. Buijtenen pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam