• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Behalve deze beginselen die ten grondslag liggen aan de rangschikking in de afzonderlijke gedeelten van de Ordo lectionum, zijn er andere, van meer algemene aard, die als volgt kunnen geformuleerd worden:

1) De beperking van sommige boeken tot bepaalde liturgische tijden

In deze Ordo zijn, vanwege intrinsiek belang, op grond van de liturgische traditie sommige boeken van de Heilige Schrift voorbehouden aan bepaalde liturgische tijden. Zo wordt b.v. de traditie zowel van het Westen (Ambrosiaanse en Oud-Spaanse) als van het Oosten gehandhaafd om de Handelingen van de Apostelen in de Paastijd te lezen.

Hierdoor wordt zeer goed verduidelijkt dat het gehele leven van de Kerk zijn oorsprong vindt in het Paasmysterie. Evenzo wordt de traditie zowel van het Westen als van het Oosten gehandhaafd om het Evangelie van Johannes in de laatste weken van de Veertigdagentijd en in de Paastijd te lezen.

De lezing van Jesaja, met name van het eerste gedeelte, is, op grond van de traditie, geplaatst in de Advent. Sommige teksten van dit boek worden evenwel in de Kersttijd gelezen. Ook de eerste brief van Johannes behoort tot die tijd.

2) De lengte van de teksten

Wat de lengte van de teksten betreft wordt de middenweg bewandeld. Er is een onderscheid gemaakt tussen verhalen, die noodzakelijk iets langer zijn en gewoonlijk door de gelovigen met aandacht worden aanhoord en teksten die vanwege hun zware leerstellige inhoud, niet te lang mogen duren.

Bij sommige nogal lange teksten is, met het oog op de omstandigheden, voorzien in een dubbele vorm, een langere en een kortere. Bij het maken van deze inkortingen is men met grote zorgvuldigheid te werk gegaan.

3) De te moeilijke teksten

Om pastorale reden worden bij de lezingen op zondagen en hoogfeesten Bijbelteksten vermeden die werkelijk te moeilijk zijn, hetzij objectief omdat zij ernstige literaire, kritische of exegetische problemen oproepen, hetzij omdat zij, minstens tot op zekere hoogte, nogal moeilijk door de gelovigen begrepen kunnen worden. Toch mag men de geestelijke rijkdom van sommige teksten niet voor de gelovigen verbergen, omdat zij moeilijker begrepen worden, wanneer deze moeilijkheid voortkomt uit een tekort aan christelijke vorming die geen enkele gelovige kan missen of uit een tekort aan Bijbelse vorming die iedere pastor moet bezitten.

Niet zelden wordt een moeilijke lezing vergemakkelijkt door de harmonie met een andere lezing van dezelfde Mis.

4) Het weglaten van enige verzen

De traditie van veel liturgieën, met inbegrip van de Romeinse, kent de gewoonte om bij de lezingen uit de Schrift soms enige verzen weg te laten. Het spreekt vanzelf dat deze weglatingen niet gemakkelijk mogen plaats hebben, opdat de zin van de tekst of de bedoeling en stijl van de Schrift niet verminkt worden. Toch heeft men om pastorale reden besloten dat deze traditie ook in deze Ordo gehandhaafd blijft op voorwaarde dat de zin werkelijk in wezen onveranderd blijft. Anders zouden immers sommige teksten onevenredig lang worden of zouden er lezingen die voor de gelovigen van niet gering, ja soms van groot geestelijk belang zijn, geheel overgeslagen moeten worden, omdat zij een paar verzen bevatten die vanuit pastoraal oogpunt minder belangrijk zijn of werkelijk te grote problemen oproepen.

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam