• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om de Eucharistie te vieren komt het volk van God meestal samen in een kerk of, als die ontbreekt of ontoereikend is, op een andere eerzame plaats die evenwel zo'n groot geheim waardig dient te zijn. De kerken of die andere plaatsen moeten dus geschikt zijn voor het voltrekken van de heilige handeling en voor de bevordering van de actieve deelname van de gelovigen. Bovendien moeten de gewijde gebouwen en de voorwerpen die voor de goddelijke eredienst bestemd zijn een waarachtige waardigheid en schoonheid bezitten als tekenen en symbolen van de bovenaardse werkelijkheid. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 122-124 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 5 Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 90 Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 24 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 932. §l
Daarom doet de Kerk zonder ophouden een beroep op de edele dienst van de kunsten en laat zij de kunstuitingen van alle volken en streken toe. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 123 Ja, evenals zij zich beijvert om de erfenis van kunstwerken en schatten uit vroegere eeuwen te bewaren Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 24 en zo nodig aan de nieuwe behoeften aan te passen, zo tracht zij ook de eigentijdse kunst te bevorderen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 123.129 Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 13. e

Daarom moet bij het aantrekken van kunstenaars en bij de keuze van kunstwerken voor het kerkgebouw als norm gelden artistieke kwaliteit waardoor het werk bijdraagt tot geloof en godsvrucht en beantwoordt aan de ware betekenis en het doel waartoe het bestemd wordt. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 123

Alle kerken dienen gewijd of minstens gezegend te worden. De kathedralen en de parochiekerken dienen echter met de plechtige ritus gewijd te worden.

Voor de correcte bouw, restauratie en inrichting van gewijde gebouwen dienen alle verantwoordelijke personen de diocesane commissie voor liturgie en gewijde kunst te raadplegen. De diocesane bisschop dient van het advies en de hulp van diezelfde commissie gebruik te maken inzake het opstellen van normen volgens welke gehandeld moet worden in deze materie, het goedkeuren van ontwerpen van nieuwe gebouwen of het behandelen van kwesties van enig belang. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 126 Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 91

De aankleding van de kerk moet eerder bijdragen tot haar nobele eenvoud dan tot praal. Bij de keuze van elementen voor de aankleding moet men letten op echtheid en ernaar streven dat zij bijdragen tot de onderrichting van de gelovigen en tot de waardigheid van geheel de heilige plaats.

Opdat de inrichting van de kerk en haar nevenruimten op de gebruikelijke wijze beantwoordt aan de behoeften van onze tijd, wordt vereist dat men niet alleen zorg draagt voor wat meer rechtstreeks betrekking heeft op de viering van de heilige plechtigheden, maar ook voor alles wat gerieflijk is voor de gelovigen en wat gewoonlijk voorzien is op plaatsen waar het volk samenkomt.

Het volk van God dat samenkomt voor de Mis, kent een samenhangende en hiërarchische ordening, die als zodanig door de verschillende bedieningen en handelingen in de afzonderlijke delen van de viering tot uitdrukking komt. Daarom moet een gewijd gebouw in het algemeen zó ingericht zijn, dat het enigszins het beeld van een verzamelde vergadering vertoont, de juiste ordening van allen mogelijk maakt en de correcte uitoefening van ieders taak bevordert. De gelovigen en het zangkoor zullen een plaats krijgen die hun actieve deelname vergemakkelijkt. Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 97.98

De priester die celebreert, de diaken en andere bedienaren zullen plaatsnemen op het priesterkoor. Daar ook worden de zetels voor de concelebranten gereed gezet; als hun aantal echter groot is, worden de zetels geplaatst in een ander gedeelte van de kerk, maar dicht bij het altaar.

Hoewel dit alles de hiërarchische indeling en de verscheidenheid van de taken tot uitdrukking dient te brengen, dient het toch ook een innerlijke en samenhangende eenheid tot stand te brengen die de eenheid van het hele heilige volk van God duidelijk in het licht stelt. De aard en de schoonheid van de plaats en van alle gebruiksvoorwerpen dienen de godsvrucht te bevorderen en de heiligheid te tonen van de mysteries die gevierd worden.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam