• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer tenslotte de deelname van de gelovigen en hun geestelijk welzijn variaties en verder gaande aanpassingen vereisen, zodat de heilige viering beantwoordt aan de aard en de tradities van de verschillende volkeren, kunnen de bisschoppenconferenties die volgens de norm van 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
voorleggen aan de Apostolische Stoel om deze met diens instemming in te voeren, vooral voor volkeren waaraan het Evangelie in de laatste tijd verkondigd is. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 37-40 Met aandacht dienen de bijzondere normen in acht genomen te worden die in de instructie Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Varietates legitimae
De Romeinse liturgie en de inculturatieVierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40)
(25 maart 1994)
zijn gegeven. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De Romeinse liturgie en de inculturatie
Vierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40), Varietates legitimae (25 mrt 1994), 54

Voor de procedure in deze zaak dient het volgende in acht genomen te worden:

Vooreerst dient in een voorafgaand voorstel op gedetailleerde wijze aan de Apostolische Stoel uiteengezet te worden, hoe men na het verkrijgen van de nodige toestemming te werk gaat bij de realisatie van de verschillende aanpassingen.

Nadat deze voorstellen door de Apostolische Stoel officieel zijn goedgekeurd, zullen de experimenten voor de vastgestelde perioden en plaatsen worden uitgevoerd. Indien nodig, zal de bisschoppenconferentie na het verstrijken van de tijd van het experiment een voortzetting van de aanpassingen voorstellen en een weloverwogen verslag van de zaak voorleggen ter beoordeling van de Apostolische Stoel. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De Romeinse liturgie en de inculturatie
Vierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40), Varietates legitimae (25 mrt 1994), 66-68

Voordat men echter overgaat tot nieuwe en vooral verdergaande aanpassingen, dient er zorgvuldig voor gezorgd te worden dat op een verstandige en geregelde manier het nodige onderricht van geestelijkheid en gelovigen wordt bevorderd, de reeds voorziene toestemmingen ten uitvoer worden gebracht en de pastorale normen die aan de geest van de viering beantwoorden, volledig worden toegepast.

Ook dient het uitgangspunt bewaard te blijven volgens welk elke particuliere Kerk moet overeenstemmen met de universele Kerk niet alleen wat betreft de geloofsleer en de sacramentele tekenen, maar ook wat betreft de algemeen door de apostolische en ononderbroken overlevering aanvaarde gebruiken, die bewaard dienen te blijven niet alleen om dwalingen te vermijden, maar ook om het geloof ongeschonden over te leveren, want de regel van het gebed (lex orandi) van de Kerk beantwoordt aan de regel van haar geloof (lex eredendi). Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De Romeinse liturgie en de inculturatie
Vierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40), Varietates legitimae (25 mrt 1994), 26-27

De Romeinse ritus maakt een opvallend en kostbaar deel uit van de liturgische schat en het erfgoed van de Katholieke Kerk waarvan de rijkdom bijdraagt aan het welzijn van de gehele Kerk, zodat het verlies ervan haar ernstig zou schaden.

Deze ritus heeft in de loop van de eeuwen niet alleen de liturgische gebruiken bewaard die hun oorsprong vinden in de stad Rome, maar ook op een diepe, organische en harmonische wijze enkele andere in zich opgenomen die zijn afgeleid van de gewoonten en de aard van verschillende volkeren en van verscheidene particuliere Kerken zowel van het Westen als van het Oosten. Zo heeft zij een zeker bovenregionaal karakter verworven. In onze tijd echter wordt de identiteit en de eenvormige uitdrukking van deze ritus gevonden in de standaarduitgaven van de liturgische boeken, die op gezag van de Paus zijn gepromulgeerd en in de daaraan beantwoordende liturgische boeken die door de bisschoppenconferenties voor hun gebied zijn goedgekeurd en door de Apostolische Stoel zijn erkend. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, 25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie, Vicesimus Quintus Annus (4 dec 1988), 16 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De Romeinse liturgie en de inculturatie
Vierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40), Varietates legitimae (25 mrt 1994), 2.36

De norm die door het Tweede Vaticaans Concilie is vastgesteld dat men bij de liturgische vernieuwing niet tot veranderingen moet overgaan, tenzij het ware en zekere belang van de Kerk dit vereist, en dat met inachtneming van de nodige voorzichtigheid nieuwe vormen als het ware organisch groeien uit de bestaande vormen, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 23 moet ook toegepast worden bij het tot stand komen van de inculturatie van de Romeinse ritus zelf. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De Romeinse liturgie en de inculturatie
Vierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40), Varietates legitimae (25 mrt 1994), 46
Bovendien vergt inculturatie noodzakelijkerwijs geruime tijd om de authentieke liturgische traditie niet te schenden door haast en onvoorzichtigheid.

Tenslotte beoogt het zoeken naar inculturatie allerminst het scheppen van nieuwe rituele families, maar wil het op een zodanige manier op de vereisten van de gegeven cultuur ingaan dat de ingevoerde aanpassingen die in het missaal of in de andere liturgische boeken zijn opgenomen, niet schadelijk zijn voor de eigen aard van de Romeinse ritus. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De Romeinse liturgie en de inculturatie
Vierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40), Varietates legitimae (25 mrt 1994), 36

Derhalve moet het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
, zij het met een verscheidenheid van talen en een zekere veelzijdigheid van gewoonten. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De Romeinse liturgie en de inculturatie
Vierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40), Varietates legitimae (25 mrt 1994), 54
voor de toekomst bewaard blijven als een instrument en een schitterend teken van de integriteit en eenheid van de Romeinse ritus. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 38 Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969)

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam