• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Concilie van Trente had reeds het grote catechetisch nut erkend dat in de viering van de Mis ligt opgesloten; het kon er echter niet alle conclusies uit trekken voor de praktijk van het leven. In feite werd door velen gevraagd dat men de volkstaal zou mogen gebruiken bij de viering van het eucharistisch offer. In antwoord op dit verzoek meende het Concilie, rekening houdend met de omstandigheden van die tijd, dat het zijn plicht was opnieuw de overgeleverde leer van de Kerk te onderstrepen: namelijk dat het eucharistisch offer in de eerste plaats een handeling van Christus zelf is, waarvan de eigen uitwerking bijgevolg niet afhankelijk is van de wijze waarop de gelovigen hieraan deelnemen. Daarom is in de volgende besliste en tegelijk gematigde bewoordingen verklaard: 'Hoewel de Mis een belangrijk onderricht voor het gelovige volk bevat, leek het de Vaders toch niet dienstig dat ze overal in de volkstaal zou worden gevierd'. Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 12 Daarbij verklaarde het Concilie dat diegene te veroordelen is, die zou menen dat 'de ritus van de Kerk van Rome om een deel van de canon en de consecratiewoorden met gedempte stem uit te spreken te verwerpen is, of dat de Mis slechts in de volkstaal gevierd moest worden'. Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 22 Terwijl het Concilie van Trente enerzijds het gebruik van de volkstaal in de Mis verbood, beval het anderzijds de zielzorgers niettemin een aangepaste catechese daarvoor in de plaats te stellen: 'Opdat zij die tot Christus' schapen behoren, geen honger lijden ... geeft de heilige Synode aan de herders en elke zielzorger de opdracht om vaak tijdens de viering van de mis, zelf of door anderen, de gelezen teksten van de Mis uit te leggen en onder andere vooral op zon- en feestdagen het mysterie van dit allerheiligst offer enigszins te verklaren'. Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 12

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 4 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam