• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer een aangestelde acoliet ontbreekt, kunnen voor de dienst aan het altaar en tot hulp van de priester en de diaken leken als bedienaar aangewezen worden, die het kruis, de kaarsen, het wierookvat, het brood, de wijn en het water aandragen, of ook als buitengewone bedienaar worden bestemd om de heilige Communie uit te reiken. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Instructie over de ontvangst van de Communie onder bepaalde omstandigheden, Immensae caritatis (29 jan 1973), 1 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 230. §3

Wanneer een aangestelde lector ontbreekt, kunnen voor de voorlezing van de Schriftlezingen andere leken aangewezen worden, die werkelijk geschikt zijn om deze taak te vervullen en degelijk voorbereid, zodat de gelovigen bij het beluisteren van de goddelijke lezingen in hun hart een weldadige en levendige liefde voor de Heilige Schrift Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 24 krijgen.

De taak van de psalmist is het de Psalm voor te dragen of een ander Bijbels gezang dat men tussen de lezingen vindt. Om zijn taak goed te vervullen is het nodig dat de psalmist zowel de psalmodie machtig is, alsook beschikt over een goede uitspraak en dictie.

Te midden van de gelovigen vervult de schola van zangers of het koor een eigen liturgische taak. Zij hebben tot taak om de hun toekomende delen op de verschuldigde wijze te verzorgen overeenkomstig de verschillende soorten gezangen en om de actieve deelname van de gelovigen in de zang te bevorderen. Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de muziek in de Heilige Liturgie, Musicam Sacram (5 mrt 1967), 19 Wat wordt gezegd over het zangkoor geldt met inachtneming van wat voorgeschreven is, ook voor de andere musici, bijzonder echter voor de organist.

Er behoort een cantor of een koorleider te zijn om de volkszang te leiden en te ondersteunen. Zelfs wanneer een koor ontbreekt, komt het aan de cantor toe om de verschillende gezangen te leiden, terwijl het volk deelneemt wat zijn aandeel betreft. Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de muziek in de Heilige Liturgie, Musicam Sacram (5 mrt 1967), 21


Een liturgische functie vervullen ook:

  1. de koster, die de liturgische boeken, de paramenten en de andere benodigdheden voor de viering van de Mis zorgvuldig gereed legt;
  2. de commentator, die eventueel voor de gelovigen beknopte verklaringen, aanwijzingen en aansporingen geeft om hen binnen te leiden in de viering en te brengen tot een beter begrip ervan. Deze monitiones van de commentator moeten zorgvuldig voorbereid, sober en helder zijn. Bij het vervullen van zijn taak staat de commentator op een geschikte plaats met het gezicht naar de gelovigen, maar niet bij de ambo;
  3. degenen die in de kerk collecteren;
  4. degenen die in sommige streken de gelovigen aan de deur van de kerk ontvangen en ze naar de voor hen bestemde plaats brengen, alsmede de processies van de gelovigen regelen.

Het verdient aanbeveling dat er minstens in de kathedrale kerken en grotere kerken een competente bedienaar of ceremoniemeester is die zorgt voor een goede regeling van de liturgische plechtigheden én voor de waardige, stipte en eerbiedige uitvoering ervan door de gewijde bedienaren en door de lekengelovigen.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam