• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij hebben zo juist gehoord, hoe de heilige apostel Paulus God dank zegt voor de Kerk van Korinte, 'want in Christus, zijt ge rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis.' Vgl. 1 Kor. 1, 5 Ook wij voelen ons juist op dit uur gedreven om op de eerste plaats dank te zeggen aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, voordat wij deze bisschoppensynode besluiten; om dit te vieren zijn wij, hetzij als leden van deze bijeenkomst hetzij als medewerkers ervan, verenigd in het mysterie van de hoogste eenheid die de allerheiligste Drie-eenheid eigen is. Haar brengen wij dan ook onze dankbare gevoelens tot uitdrukking, dat wij de synode hebben voleind, welke een treffend teken is van levenskracht en grote betekenis heeft voor het leven van de Kerk.

Want - om de woorden van het concilie te gebruiken, naar wens waarvan Paus Paulus VI deze instelde - daar de bisschoppensynode 'geheel het, katholiek episcopaat tot op zekere hoogte vertegenwoordigt, brengt zij tevens tot uitdrukking, dat alle bisschoppen die in hiƫrarchische gemeenschap leven deel hebben aan de zorg voor de gehele Kerk.' 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 5

Ook danken wij voor deze vier weken waarin wij hebben gewerkt. Die periode heeft, nog voordat de uiteindelijke uitspraken, dat wil zeggen de boodschap en de voorstellen, werden uitgesproken, in onszelf reeds vrucht gedragen, in zoverre men de waarheid en de liefde in onze harten met de dagen en weken meer en meer kon zien rijpen.

Deze vooruitgang moet ongetwijfeld in het licht worden gesteld en ook de kenmerken ervan, waardoor zij zich onderscheidde, moeten in het kort worden beschreven; daardoor wordt duidelijk hoe juist en oprecht daarin de vrijheid en verantwoordelijkheid werden gemanifesteerd ten aanzien van het onderwerp dat werd behandeld. Wij willen vandaag vooraf dank brengen aan Hem 'die in het verborgene ziet' (Mt. 6, 4) en als 'de verborgen God' werkt, omdat Hij onze gedachten en harten en gewetens heeft geleid en ons verleende, dat wij in broederlijke vrede en geestelijke vreugde ons met ijver van het werk hebben gekweten; dat was immers zodanig dat wij de inspanning en vermoeidheid nauwelijks voelden. Niettemin, hoe groot in werkelijkheid was de vermoeidheid! Toch hebt u geen moeite gespaard.

Document

Naam: BIJ DE SLUITING VAN DE 7E BISSCHOPPENSYNODE (OVER HET GEZIN)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 oktober 1980
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken, jrg. 36, n. 2, p. 138-143
Vert.: Secretariaat R.K. Kerkprovincie, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam